Dela

Kontakt

 • Göteborgs universitet
  Box 100 405 30 Göteborg
  031-786 00 00
  http://www.gu.se
 • Ulrika Lundin

  Pressekretare


  +46 (0)31 786 6705
  +46 (0)70 775 8851
  http://www.gu.se/media
 • Citat

  Det var alltså inte vid sekelskiftet 1900 med August Strindberg och Selma Lagerlöf som svensk litteratur först nådde internationell ryktbarhet. Redan på 1840-talet var svenska romaner tidens mest lästa böcker i Europa och USA.
  Yvonne Leffler, professor i litteraturvetenskap
  Vi har byggt upp en verksamhet på CERN med den nya detektorn där, som först testades på negativa joner av grundämnet jod för att se om den fungerade, och sedan gick vi vidare med astat
  professor Dag Hanstorp
  Även om det finns en uppsjö av hälsoappar och aktivitetsappar, det vill säga appar som mäter och analyserar rörelsedata, så finns det vad vi vet ingen app som på ett lika visuellt sätt ger ett exakt svar på hur ens rörelser påverkats sedan pandemiutbrottet i våras.
  Alexandra Weilenmann, professor i interaktionsdesign
  Det behöver vi för att i framtida klimatstudier kunna undersöka hur dessa flyktiga ämnen påverkar miljön på en global skala
  avhandlingens författare, Alexandra Walsh
  När projektet nu går in i en ny fas är vi fokuserade på att dra nytta av allt vi lärt oss under de senaste tre åren och tillsammans skapa bästa möjliga förutsättningar för ett långsiktigt och fruktbart forskningssamarbete. MIRAI 2.0 kommer också att ha ett större fokus på innovation och samarbete mellan lärosäten, forskningsfinansiärer och näringsliv.
  Eva Wiberg, rektor vid Göteborgs universitet
  Det pratades mycket om hifi, men det fanns i stort sett ingen konsumentmarknad. 1950-talets ljudteknik var ju radiogrammofonen och det gavs tips på ”hur man umgås kring sin radiogrammofon”. Men därefter blir det mer och mer accepterat att lyssna på musik ensam.
  Alf Björnberg, professor i musikvetenskap vid Göteborgs universitet, som kartlagt den svenska hifi-historien.
  När vi nu snart inleder det mest kritiska decenniet som vår planet någonsin har mött, hoppas vi att den här rapporten kommer att ge de fakta som behövs för att kräva naturbaserade lösningar som kan hantera de tredubbla hoten: klimatförändringarna, förlusten av biologisk mångfald och kommande livsmedelsbrist för en växande befolkning
  Alexandre Antonelli, forskningschef vid Royal Botanic Gardens Kew och professor vid Göteborgs universitet
  Genom att läsa Söderberg, Nordström och Boye på dessa förnyande sätt, föreslår jag också hur fiktionslitterära texter som på olika sätt innehåller rasism kan läsas på ansvarsfulla sätt idag.
  Therese Svensson, doktorand vid Göteborgs universitet
  Före gräsklipparens genombrott så sköttes gräsmattor med välten, lien och kvasten. Mina hantverksexperiment visar att resultatet vid gräsmatteslåtter med lie beror mer på hantverkarens skicklighet än redskapet. Varje skär med lien är ett personligt avtryck av skicklighet i ett visst ögonblick
  Joakim Seiler, samverkansdoktorand vid institutionen för kulturvård och chefsträdgårdsmästare på Gunnebo Slott och Trädgårdar i Mölndal
  Den tidiga amerikanska medieforskningen har utstått stor kritik för att ha varit alltför bunden av sina uppdragsgivare och för att ha varit okritiska och inriktade på det samhällsbevarande intresset. Men det är inte detsamma som att det är fel att samverka med militären, i Sverige finns det skäl att vara mindre kritisk.
  Fredrik Stiernstedt, medieforskare
  Volontärernas upplevelser under projekten främjar deras egen upplevda hälsa och livskvalitet. Och studien ger en bättre förståelse för bakgrund, motivation och omfattning av frivilligt engagemang. Resultat som har betydelse för frivilligorganisationerna själva och för kulturarvsförvaltning
  Erik Goth Småland
  Genom att vi nu har identifierat de viktigaste kanalerna så vet vi var man ska mäta havsströmmar i framtiden, och var nyckelområdena finns. Det är skrämmande hur lite vi faktiskt vet om detta område. Modellerna som används för att förutsäga framtidens vattenstånd har haft stora fel i indata, till exempel så upptäckte vi att den djupaste kanalen är cirka 400 meter djupare än man tidigare trott. Och det finns även fler kanaler. Det nya datasetet kommer också att göra det enklare att undersöka andra aspekter i området i framtiden, till exempel blir det möjligt att med mindre risk skicka in autonoma undervattensrobotar nu när man känner till hur djupt det är
  Anna Wåhlin, professor vid Göteborgs universitet och medförfattare till studien
  Östersjön är en helt unik marin miljö som funkar utmärkt som ett naturligt laboratorium för forskning om hur arter anpassar sig och om hur nya arter uppstår. Det är en guldgruva som liknar den som Darwin fann när han besökte Galapagos
  Kerstin Johannesson, professor i marin evolutionsbiologi vid institutionen för marina vetenskaper
  Men dessa utdöenden skedde inte konstant och med en jämn takt. Istället kan man se bevis för kraftiga ökningar av utdöenden över olika kontinenter vid samma tid som människan först satte sin fot där. Och på senare tid har mängden utdöenden orsakat av människan ökat igen, denna gång global på global skala
  forskaren Tobias Andermann vid Göteborgs universitet
  De som sällan vet när eller var de ska arbeta är de som upplever högst ekonomisk stress och osäkerhet. På grund av den ekonomiska otryggheten måste de planera tiden då de inte arbetar som om de kan få arbete. Det leder till svårigheter att planera livet utanför arbetet och det sociala livet kan drabbas negativt. De som oftare vet när och var de ska arbeta upplever dessa problem i mindre utsträckning.
  Johan Alfonsson, doktorand i sociologi
  Den största genetiska skillnaden vi upptäckte var mellan fiskar från bräckt vatten i Östersjön och fiskar från saltvatten på Sveriges västkust och i Belgien. Vissa gener skilde sig mer mellan områdena än andra och det tyder på genetiska anpassningar till de lokala förhållandena.
  Kerstin Johannesson, professor i marin ekologi
  Det finns indikationer på ett kraftigt ökande intresse för natur och friluftsluftsliv, en situation vi inte befunnit oss i tidigare och som flera medier också har rapporterat om. Det är på många sätt positivt, men är samtidig en utmaning eftersom ett ökat tryck på naturområden kan leda till en större påverkan än de klarar av.
  Andreas Skriver Hansen, forskare i kulturgeografi och ansvarig för studien
  Nordhaus har visat vägen i frågor såsom att det behövs ett starkt koldioxidpris implementerat i princip hela världen, men till skillnad från hans tidigare analyser visar våra resultat att det går att försvara mer ambitiösa mål med ekonomiska argument.
  Thomas Sterner, professor i miljöekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
  Tittar vi på hantering av exempelvis tsunamikatastrofen eller finanskrisen kan vi tydligt se att regering och myndigheters arbete i kristid får direkt påverkan på opinionen.
  Ulrika Andersson, forskare vid SOM-institutet och en av redaktörerna till Regntunga skyar
  Vi upptäckte både omedelbara och försenade effekter av skogsförlust på ekosystem, vilket pekar på att biologisk mångfaldsrespons på mänskliga effekter är olika och spelar över decennier
  Anne Bjorkman, forskare vid Göteborgs universitet
  Det är ganska fantastiskt att vi kan fjärrstyra dessa robotar i de mest avlägsna delarna av världen, som havet runt Antarktis, medan vi samlar in nya vetenskapliga data
  Sebastiaan Swart, universitetslektor vid institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet
  Att vidta åtgärder för att skydda sig mot liknande händelser i framtiden blir därför allt viktigare. Länder som Myanmar och Kambodja har drabbats hårdare av översvämningar, delvis eftersom deras skydd mot sådana är dåligt
  Aifang Chen, doktorand vid institutionen för geovetenskaper vid Göteborgs universitet
  I opåverkade grundvattenmagasin är det framför allt klimatet som driver förändringar i grundvattennivån. Hur snabbt det går beror på det topografiska läget och hur det ser ut under markytan, det vill säga markens geologiska uppbyggnad. Med de nya metoderna kan man på detaljnivå till exempel klassificera olika typer av respons hos grundvattensystemen
  Ezra Haaf, doktorand vid institutionen för geovetenskaper vid Göteborgs universitet
  Det vi ser i våra intervjuer är att många köper väldigt mycket kläder som sedan bara blir hängande. Beteendet triggas igång av alla försäljningstekniker som utvecklats och genom att modeindustrin tar fram produkter som är skapade för själva säljögonblicket och inte för att användas.
  Magdalena Petersson McIntyre, forskare vid Centrum för konsumtionsvetenskap, Göteborgs universitet.
  Genom att analysera meteorologiska data från 1880-talet fram till nu, visar vi att de genomsnittliga årliga temperaturförhållandena har varit ogynnsamma för palsar i mer än ett sekel och de genomsnittliga årliga nederbördsförhållandena har varit ogynnsamma sedan 1940-talet
  forskaren Mats Olvmo
  Jag tjusas av att något som har en så genomgående negativ innebörd samtidigt varit så populärt och lockat en stor publik. Spänningen mellan kritikernas nedvärderande omdömen och intresset från en stor publik tycker jag gör att buskis förtjänade en studie.
  Mikael Strömberg, forskare i teatervetenskap vid Göteborgs universitet
  Många odlare tycket att det är för jobbigt att ta bort alla äpplen som ramlar ner men om man gör det undviker man att patogener ligger kvar och infekterar nästa års skörd
  Tuyet Bui, doktorand vid institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet
  Om tio procent fler ungdomar berusar sig från år till år betyder inte det att varje individ berusar sig mer och mer.
  Russel Turner
  Eftersom det är flera personer inblandade i en operation med olika uppgifter och fokus uppstår ibland kommunikativa problem.
  Jonas Ivarsson, professor i informatik
  Rhoca-Gil är ett material som innehåller stora mängder av det giftiga ämnet akrylamid. I min doktorsavhandling fokuserar jag på att utvärdera material som kan användas som alternativ till material som Rhoca-Gil
  avhandlingens författare Christian Sögaard vid institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet
  På samma sätt som för i princip alla medier finns det i dag stora skillnader i användningen mellan olika åldersgrupper. För dagspressen kvarstår den stora utmaningen i att också locka till sig de yngre medieanvändarna, samtidigt som man inte har råd att tappa de äldre. Detsamma gäller för public service.
  Jonas Ohlsson, medieforskare och föreståndare vid Nordicom
  Alger är en fantastisk resurs, som inte bara är en smakhöjare och innehåller nya, spännande och nyttiga ämnen, utan som också när vi odlar dem, gör oss en så kallad ekosystemtjänst genom att de tar upp näringsämnen ur havet och binder koldioxid. Min absoluta favorit är en av de alger som Louise har valt till cookalongen – rörhinna – friterad rörhinna är en verklig delikatess,
  Kristina Snuttan Sundell, verksamhetsledare för Nationellt centrum för marin vattenbruksforskning (SWEMARC) vid Göteborgs universitet.
  Med vår nya metod kan vi nu få en djupare förståelse av bakteriers cellväggsproteiner. Eftersom många av dessa proteiner är inblandade i upptagning och resistens mot antibiotika har vår forskning stor potential att leda till bättre insikter i dessa mekanismer och förmodligen hjälpa till att utveckla nya antibiotika
  huvudförfattaren Björn Burmann vid institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet
  Generellt ser vi en stark ökning inom området digital förmåga. Det betyder att offentlig sektor sedan förra mätningen har arbetat målinriktat med att ta kontroll över olika digitala projekt. Därmed har de också skapat förutsättningar för att öka nyttan med digitaliseringen vilket är särskilt viktigt i tider av omställning på grund av covid-19.
  Johan Magnusson, docent
  Vår forskning har fokuserat på en viktig men ofta förbisedd aspekt av miljövård, att identifiera områden med många arter som inte kan hittas någon annanstans. Dessa områden skiljer sig från områden som enbart har hög biologisk mångfald
  studiens seniorförfattare Søren Faurby vid Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier (GGBC), Göteborgs universitet
  Vi har fått tillträde till utövares privatarkiv vilket ger ovärderlig kunskap om frikulturen. Det finns ett kvalificerat material utanför institutionernas samlingar och det dyker hela tiden upp nya grupper och utövare att inkludera i forskningen. Databasen gör det möjligt för oss att vara inkluderande och synliggöra ett mycket varierat kulturarv.
  Astrid von Rosen, forskare vid Göteborgs universitet
  Det finns ett stort kunskapsglapp i kommunerna kring digital omställning. Men om kommunerna lär sig att tänka rätt kring finansiering och får ett långsiktigt perspektiv kommer digitaliseringen bidra till ökad välfärd för invånarna.
  Johan Magnusson, docent
  Visserligen kan vi dra paralleller med mellankrigstiden men det anmärkningsvärda är inte att nya och sköra demokratier bröt samman, utan snarare att så många demokratier faktiskt överlevde.
  Agnes Cornell, docent i statsvetenskap
  Barn och vuxna lever i samma världar, men samtidigt i helt olika. Det är spännande att Backa Teater lyfter fram detta och använder scenkonstens mångfacetterade form för att undersöka vilken plats barn och unga skulle kunna ha i det svenska samhället.
  Sandra Grehn, doktorand i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet
  Vanliga standardmikroskop, som redan finns i biomedicinska laboratorier, kommer kunna användas och det kommer drastiskt att sänka kostnaderna för biomedicinsk forskning
  Giovanni Volpe, forskare vid institutionen för fysik
  Vår studie pekar genomgående på de förhöjda riskerna med ökande tropiska cykloner. I förlängningen kan dessa äventyra hållbar utveckling, störa livsmedelsförsörjningen och förvärra konflikter inom och utanför regionen
  Deliang Chen, professor i fysikalisk meteorologi och medlem i FN:s klimatpanel IPCC
  Min forskning handlar i huvudsak om att förstå hur den invasiva fisken lyckas reproducera sig i så vitt skilda miljöer. De flesta fiskar är annars anpassade till att föröka sig i vatten med ungefär samma salthalt eftersom salthalten påverkar spermiernas simförmåga. Mot den bakgrunden är den svartmunnade smörbulten ett unikt undantag
  Leon Green, författare till avhandlingen
  För kulturområdet är dagspressmaterialet en mycket viktig resurs. Jag uppmanar alla att utnyttja tjänsten så länge den är fri och möta konstskapare, recensenter, journalister, fotografer, producenter och andra. Det är en mångfald av röster och uttryck, i text, bild och i grafisk design, som framträder.
  Astrid von Rosen, forskare vid Göteborgs universitet och projektledare för Expansion och mångfald
  Fytokromet gör att organismerna kan uppfatta skillnaden mellan två färger av ljus, så att växter, svampar och bakterier får ett primitivt tvåfärgsseende
  Elin Claesson, doktorand vid Göteborgs universitet
  De tjänstemän som tar fram nationellt presentationsmaterial för samhällsorientering upplever sig granskade av politiker, journalister och allmänhet. En stor del av deras arbete går ut på att ge en beskrivning av Sverige som externa aktörer ska vara nöjda med istället för att fokusera på de nyanländas behov.
  Linnéa Åberg, avhandlingens författare
  Vissa strukturer kring kön, klass och etnicitet som finns i samhället avspeglar sig även i kulturskolan. Avhandlingen visar att lärare och chefer i kulturskolan har ett stort intresse av att bidra till att deltagandet breddas, men även att det upplevs som en stor utmaning att förändra den typen av strukturer.
  Cecilia Jeppsson, doktorand vid Högskolan för scen och musik.
  I de artiklar jag analyserat är nästan en sjättedel av innehållet citat från en redan tidigare publicerad text. En del artiklar utgörs helt och hållet av beskrivningar av vad som sagts i intervjuer från andra medier, men det vanligaste är att tidningarna blandar nya uttalanden med citat från tidigare publicerade intervjuer.
  Sanna Skärlund, lektor i svenska vid Högskolan i Halmstad
  För att skydda och bevara hotade ängar i våra kustområden krävs snabba insatser inom planering och förvaltning baserade på effektiva vetenskapliga metoder
  Marlene Jahnke, huvudförfattare och forskare vid institutionen för marina vetenskaper
  Zebrafinken, som förekommer vilt i Australien och delar av Indonesien, är en av världens mest välstuderade fågelarter och har beskrivits som en ”supermodell”. Den var den andra fågelarten, efter tamhönan, vars hela arvsmassa kartlades 2010
  forskaren Urban Olsson vid Göteborgs universitet, som är en av författarna bakom studien
  Företagen är vinstdrivande organisationer och därmed är det affärsmässiga beslut som ligger till grund för vilken språkpolitik de använder. Då är det inte konstigt att näringslivet väljer bokmål i sin företagskommunikation, istället för ett minoritetsspråk som används i mycket begränsad omfattning i Norge i dag.
  Guro Sanden, kommunikationsforskare
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp