Dela

Kontakt

Citat

Undertecknandet av detta utökade avtal är ett bra exempel på de långsiktiga partnerskap vi bygger med våra kunder. Förutom att erbjuda högkvalitativa tjänster och säkerställa att vi möter projektkrav, är vi också villiga att investera för att anpassa oss till våra kunders behov. Avtalet vittnar om vår starka affärsrelation med Enzymatica. Recipharms expertis och långa erfarenhet av att hantera komplex utveckling och tillverkning av produkter som kombinerar läkemedel och medicintekniska produkter är en del av anledningen till vårt framgångsrika samarbete. Vi är övertygade om att vi kan fortsätta att bidra med vår expertis, erfarenhet av regulatoriska aspekter samt kvalitet och resurser till att stötta Enzymatica i deras framtida tillväxt.
Kenth Berg, Vice President Business Management vid Recipharm
Vi är mycket nöjda med detta nya avtal med Recipharm. Teamets förmåga att stötta oss i tillverkningen av våra produkter för flera marknader har varit ovärderlig och vi är trygga med att Recipharm är rätt partner för oss när vi nu fortsätter växa globalt.
Claus Egstrand, Enzymaticas VD
Vi gör stora framsteg i utvecklingen av Modernas covid-19 vaccin och vi är glada att gå in i detta samarbete med Recipharm. Vi ser fram emot deras stöd när det gäller att snabbt leverera vårt vaccin till marknaden.
Nicolas Chornet, Senior Vice President, International Manufacturing vid Moderna
Det här är ett betydelsefullt avtal som även är strategiskt viktig för oss, och vi är mycket nöjda över att samarbeta med Moderna och deras partners i ett så här viktigt projekt i en långsiktig kamp mot covid-19. Vi har kommit långt i våra förberedelser med att rekrytera personal och göra investeringar i fabriken för att kunna möta den utmanande tidsplanen.
Thomas Eldered, Recipharms VD
Recipharm är stolta över att kunna göra denna investering. Anläggningen kommer att vara unik i sitt slag i Israel där vi har ett kunnigt team som är experter på att omvandla kunders idéer till fungerande substanser. Investeringen blir ett komplement till våra europeiska anläggningar för utveckling och tillverkning av läkemedelssubstanser, och ger våra kunder en pålitlig försörjningskedja av hög kvalitet. Något som i slutändan kommer patienterna tillgodo.
Bernard Pluta, President Development Services
Vi är otroligt glada över samarbetet med Moderna i detta så oerhört viktiga projekt i kampen mot covid-19. Vår anläggning i Frankrike är idealisk för det här uppdraget, vi erbjuder en kombination av teknisk och operativ expertis som möjliggör tillverkning av biologiska läkemedel med hög kvalitet med en utmanande tidsplan. Vi förväntar oss att det slutliga avtalet kommer att slutföras under december månad.
Thomas Eldered, Recipharms VD
Jag är väldigt nöjd att vi kan tillkännage detta joint venture eftersom det representerar ytterligare en pusselbit i byggandet av Recipharm som en världsledande tillverkare och utvecklare av produkter för läkemedelsdistribution. Den nya softmist-teknologin gör det möjligt att distribuera inhalationsläkemedel på ett mer miljövänligt sätt eftersom drivmedel elimineras och mindre andel läkemedelssubstans går till spillo. Vi har redan sett ett betydande intresse för denna teknologi, och genom att kombinera Medsprays expertis med Recipharms erfarenheter inom läkemedel och läkemedelsdistribution, får vi ett unikt erbjudande på marknaden.
Jean-François Hilaire, EVP Strategy and Global Integration, Recipharm AB
Att addera softmist-teknologi ligger helt i linje med vår övergripande strategi att kunna erbjuda nyskapande immateriella rättigheter i vårt kunderbjudande, samtidigt som vi kan erbjuda läkemedel med lägre miljöpåverkan.
Thomas Eldered, CEO, Recipharm
Vi ser med spänning fram emot etableringen av Resyca. Genom att kombinera resurser och kompetens hos Medspray och Recipharm ser vi en enorm potential att kunna erbjuda våra kunder en integrerad lösning från utveckling av inhalatorer hela vägen till kommersiell tillverkning, på ett miljömässigt hållbart sätt.
Han van Egmond, CEO, Medspray
Efterfrågan på pMDI-komponenter har ökat markant under de senaste åren och vi ser nu till att vi kan möta den ökade efterfrågan i vår anläggning i King’s Lynn. Investeringen ger en utmärkt möjlighet att påskynda tillväxten inom vårt segment Advance Delivery Systems och bidrar till att fortsätta byggandet av en högkvalitativ verksamhet.
Keyvan Djamarani, Bespaks VD
The acquisition of Consort has also allowed Recipharm to build a truly integrated platform of inhalation services. This expansion will bolster our offering even further by ensuring we are able to fulfil the forecasted increase in demand for respiratory devices whilst enabling our development team to support customers in inhalation and nasal drug development. In parallel, we are offering support to customers in using new more environmentally friendly propellants in their pMDIs.
Jean-Francois Hilaire, Executive Vice President, Strategy & Global Integration, Recipharm
Våra ansträngningar under de senaste åren för att bygga en robust topp 5 CDMO med global räckvidd kommer att fortsätta ge fördelar för kunder och patienter. Den totala efterfrågan fortsätter trots pandemin att vara i stort opåverkad och vi vinner fler värdefulla nya uppdrag än någonsin tidigare. Vi kommer att leverera på vår strategi och fortsätta exploatera de värdeskapande möjligheter vi ser på marknaden. Sammantaget ser vi fortsatt god organisk tillväxt och vi förväntar oss att väl infria våra långsiktiga mål för EBITA-marginal och avkastning på operativt kapital redan under nästa år.
Thomas Eldered, VD
Vi har nu påvisat goda effekter av erdosteine när det gäller att återställa lungfunktionen också hos COVID-19-patienter. Vi planerar ytterligare studier för att undersöka om erdosteine kan göra nytta även som profylaktiskt läkemedel under pandemin.
Dr Katherine Salessi Nia, Medicinsk chef för erdosteine på Recipharm
Det är fantastiskt att se ytterligare investeringar i vår verksamhet. De senaste årens tillväxt är ett resultat av dedikerade medarbetares insats. Vi fortsätter att förbättra vårt kunderbjudande och implementera vår plan för fortsatt tillväxt, något som också kommer att ge regionen fler arbetstillfällen.
Yves Buelens, General Manager i Kaysersberg
Vi är otroligt glada att vi kan hjälpa Arcturus Therapeutics med ett så viktigt projekt. Vår erfarenhet av att hantera komplexa biologiska projekt betyder att vi är en idealisk partner hela vägen från tidig forskningsfas till en framgångsrik kommersialisering. Vi ser fram emot samarbetet och att få möjlighet att använda vår expertis inom både läkemedelsutveckling och tillverkning för att föra projektet framåt på bästa sätt.
Thomas Eldered, Recipharms VD
Vi ser fram emot ett nära samarbete med Recipharm för att kunna nå vårt mål att brett distribuera ARCT-021, och på så sätt spela en avgörande roll i global immunisering.
Pad Chivukula, Ph.D., CSO & COO på Arcturus Therapeutics
Avyttringarna kommer att bidra till att stärka vår finansiella position och vi ser det som ett positivt steg mot att renodla vår verksamhet och att befästa vår position som en topp fem global kontraktstillverkare. Jag är glad att dessa två verksamheter kommer att få dedikerade ägare med kapacitet och förmåga att utveckla dem till sin fulla potential. I Portugal fortsätter vi att utveckla och investera i vår framgångsrika kontraktstillverkningsverksamhet.
Thomas Eldered, VD Recipharm
Alkoholberoende är ett vanligt men allvarligt hälsoproblem över hela världen, och det saknas effektiva behandlingar. Det finns en stor efterfrågan på nya och bättre behandlingar mot alkoholism. Vi är väldigt nöjda att kunna arbeta tillsammans med Sobrera i ett så här viktigt projekt och vi tror att vår kapacitet och expertis vid vårt Centre of Excellence in Oral Solids kommer att vara värdefullt i samarbetet.
Bernard Pluta, President, Development Services på Recipharm
En ökad alkoholkonsumtion har starka kopplingar till ökad dödlighet och sjuklighet och varje år avlider mer än 3 miljoner människor globalt av alkoholrelaterade sjukdomar och olyckor. Det finns ett stort behov av en effektivare och mer lättanvänd produkt som kan minska en riskfylld alkoholkonsumtion. Produkten ger oss möjlighet att underlätta för patienter och närstående samt minskar de socio-ekonomiska effekterna av alkoholism. Beslutet att påbörja samarbete och starta utvecklingen är en viktig milstolpe för vårt företag och vi är otroligt glada över att arbeta med Recipharm i detta avgörande utvecklingsarbete.
Ann-Charlotte Rosendahl, Sobreras VD
Vi har levererat vårt bästa kvartal någonsin, under besvärliga förhållanden. Organisk tillväxt var 12 procent i nettoomsättning och 34 procent i EBITA, periodens resultat har aldrig varit bättre, kassaflödet var bra och skuldsättningsgraden minskade betydligt. Vår COVID-19-strategi har varit effektiv när det gäller att skydda våra medarbetare och trygga kontinuitet i verksamheten. Efter en utmanande start, med nedstängningar och andra COVID-19-relaterade hinder, stabiliserades driftsförhållandena gradvis. Vi lyckades framgångsrikt möta dessa utmaningar och dessutom eliminera den eftersläpande orderstocken från det första kvartalet. Driftskostnaderna på platser som i stor utsträckning påverkats av COVID-19 har varit högre, vilket främst påverkat segmentet Steriles. Vi bedömer dock att nettoeffekten av COVID-19 på kvartalets resultat varit positiv för koncernen.
Thomas Eldered, VD
Under kvartalet lyckades vi framgångsrikt möta de operativa utmaningarna från nedstängningar och andra COVID-19-relaterade problem. Under andra hälften av kvartalet kunde vi kompensera de operativa störningarna från april månad och dessutom lyckades vi ta igen eftersläpningen från det första kvartalet. Därmed bedöms nettoeffekten på resultatet från COVID-19 bli positivt. Produktmixen under kvartalet har varit gynnsam med en väsentlig ökning av efterfrågan på COVID-19 relaterade produkter och tjänster. Detta har väsentligt förbättrat resultaten inom segmentet Development & Licensing.
Thomas Eldered, VD för Recipharm
Efter den nyligen genomförda riktade emissionen så fullgör vi nu det bemyndigande styrelsen erhöll från årsstämman genom emissionen om cirka 2,0 miljarder kronor med företrädesrätt för Recipharms befintliga aktieägare. Vi är mycket glada över det förtroende som befintliga aktieägare nu visar genom att aktieägare som tillsammans representerar cirka 58,6 procent av aktierna redan på förhand har meddelat att de kommer att teckna sina respektive pro rata-andelar i företrädesemissionen. När företrädesemissionen har slutförts så har vi genomfört de emissioner vi annonserade vår avsikt att genomföra i samband med budet på Consort.
Thomas Eldered, VD
Vi är stolta över det intresse som har visats av meriterade internationella investerare. Att emissionen tecknades till i linje med det pris till vilket aktien nyligen handlades till på NASDAQ Stockholm bekräftar det starka stödet för vår strategi och utgör ett styrkebesked i dessa volatila tider.
Thomas Eldered, VD
Som läkemedelsbolag ser vi det som ett viktigt åtagande att bidra till behandlingen av COVID-19-patienter. Det behövs ytterligare kliniska data när det gäller användningen av klorokin, men vi ska vara förberedda om det visar sig att klorokin kan vara en effektiv COVID-19-behandling. Jag är väldigt nöjd med att vi kunnat säkra den aktiva substansen så snabbt och att vi nu står väl rustade att bygga upp vårt lager av klorokin.
Carl-Johan Spak, Senior VP Strategic Investments and Projects
Vi fortsätter göra goda framsteg mot de långsiktiga strategiska mål som har drivit Recipharm till en topp 5 global CDMO. Med hjälp av vår starka operativa och finansiella grund samt vår omfattande expertis kunde vi leverera organisk tillväxt på 4 procent i försäljning samt inte mindre än 21 procent i EBITA, höja marginalen, driva våra integrationsaktiviteter efter förvärvet av Consort Medical och anpassa vår verksamhet för att möta den dynamiska situationen som COVID-19 presenterar. /.../ Sammanfattningsvis presterar vår underliggande verksamhet som planerat eller bättre, men på kort till medellång sikt står vi, liksom de flesta i industrin i stort, inför en betydande osäkerhet och jag kan inte utesluta ytterligare påverkan på vår försäljning och vinst. Med detta sagt är våra långsiktiga utsikter oförändrade. Efterfrågan är stabil eller till och med ökande och vi har noterat att driftsförhållandena stabiliseras jämfört med mars/april. Jag är övertygad om att vårt fina team kommer kunna fortsätta att möta de utmaningar som COVID-19 kan medföra. Vårt starka rykte för kundnöjdhet, även under dessa svåra tider, kommer att ge erkännande och ytterligare fördelar när vi nyttjar vår topp fem-position i den globala CDMO-branschen.
Thomas Eldered, VD
Det finns ett växande behov av inhalationsprodukter för behandling av patienter med luftvägssjukdomar och detta är ett fokusområde i vår verksamhet. Att få spela en roll i detta branschledande samarbete är en spännande möjlighet för Recipharm. Nu när Bespak ska integreras med vår organisation ser vi fram emot ett nära samabete med Perrigo och Catalent för att säkra kommersiell framgång för denna nya och viktiga produkt.
Jean-François Hilaire, Executive Vice President Strategy & Global Integration, Recipharm
Det är med stor glädje vi ger 2019 års pris till Dana Kolpin. Han har gjort en pionjärinsats vad gäller att utforska de risker som olika föroreningar – däribland läkemedel – utsätter vår livsmiljö för. Hans forskning har påverkat och inspirerat andra forskare inom samma område och har tveklöst fördjupat vår förståelse för olika kontaminanters miljöeffekter.
Lars Backsell, Recipharms styrelseordförande
Det är en stor ära att få det här priset, och jag vill tacka Recipharm för att man på det här viset uppmärksammar den forskning som jag och mitt team bedriver. Det gläder mig mycket att vårt arbete inspirerat andra att genomföra studier inom det här snabbt växande området. Sedan jag började min yrkesbana har förståelsen för föroreningars miljökonsekvenser ökat, men mycket arbete återstår, särskilt vad gäller effekterna av kronisk exponering för komplexa blandningar av föroreningar. Vi behöver analysera vad vi uppnått för att kunna välja inriktning för framtidens forskning, såväl på kort som på lång sikt.
Dana Kolpin, forskare inom hydrologi vid U.S. Geological Survey (USGS) Central Midwest Water Science Center i Iowa City i USA
Det goda resultatet vi såg i det tredje kvartalet har fortsatt att förbättras ytterligare, och jag är därför nöjd över att idag rapportera vårt starkaste kvartal någonsin. Det innebär också att resultatet för det andra halvåret 2019 överträffar det första halvåret för första gången någonsin. Vi fortsätter att rapportera en tvåsiffrig organisk tillväxt och vi noterar en stark tillväxt i samtliga tre affärssegment samt i alla geografiska områden i vilka vi är verksamma. Med en försäljning om SEK 7,5 miljarder för helåret 2019 är vi väl positionerade för att nå vårt tidigare kommunicerade mål om SEK 8,0 miljarder utan ytterligare förvärv. /..../ Vi har nyligen tillkännagivit nya, mer ambitiösa mål för framtiden, men våra strategier förblir oförändrade. Förvärvet av Consort ger oss ledarskap inom utvalda marknader och med våra kombinerade resurser är vi väl positionerade att fortsätta bygga starka långsiktiga partnerskap med våra kunder, exploatera nya affärsmöjligheter och ytterligare stärka vår marknadsposition.
Thomas Eldered, VD
Vi är mycket glada att kunna bekräfta förvärvet av Consort. Våra verksamheter kompletterar varandra väl och vi går en spännande framtid till mötes när vi arbetar tillsammans för att skapa ett bolag som erbjuder avancerade läkemedelsadministrationssystem och ett av de fem största CDMO-bolagen i världen. Affären förstärker vår konkurrenskraft eftersom den ger vårt kunderbjudande en större skala och ytterligare bredd. Förvärvet stärker särskilt vårt erbjudande inom inhalationsläkemedel, ett nyckelområde för vår tillväxt efter lanseringen av Recipharm Inhalation Solutions™ 2019.
Thomas Eldered, Recipharms VD och koncernchef
Jag är stolt över att få ta på mig rollen som VD efter att i många år varit en del av Recipharms koncernledning. På Recipharms vägnar vill jag välkomna alla nya medarbetare till vårt team och jag ser fram emot en ljus framtid när vi nu ska arbeta tillsammans med att sammanfläta våra verksamheter och leverera värde till våra kunder.
Mark Quick, Recipharms EVP Corporate Development
Vi är mycket nöjda med att kunna bidra till utvecklingen av Aptahems ledande läkemedelskandidat som har potential att tillgodose de stora medicinska behov som föreligger hos sepsispatienter. Recipharm har lång erfarenhet både av läkemedelsutveckling för kliniska studier och kommersiell tillverkning. Vi är övertygade om att vår expertis blir en ovärderlig tillgång i detta nya samarbete.
Anders Högdin, Ph.D., Senior Sales Director på Recipharm
Vi är oerhört nöjda över att genom detta avtal kunna knyta till oss den starka kompetens och erfarenhet som Recipharm har. Valet av samarbetspartner för att utveckla vår läkemedelskandidat är en betydande milstolpe. Vi rör oss nu med full fart framåt i utvecklingsprocessen av Apta-1 och med detta samarbete i hamn är jag övertygad om att vi kommer accelerera ytterligare.
Mikael Lindstam, VD, Aptahem
Genom att använda SprayVIEW® och fördjupa vår expertis i denna teknologi utökar vi vår service inom produktutveckling och tillverkning av inhalatorer och nässprayer. Inhalationsprodukter är extremt komplexa att utveckla och tillverka och det är viktigt att undersöka hur formuleringen samverkar med själva inhalatorn under produktutvecklingen. Investeringen möjliggör för Recipharms utvecklingsteam att erbjuda sina tjänster både för att utveckla nya innovativa samt generiska inhalationsprodukter och nässprayer. Recipharm erbjuder även SprayVIEW®-analyser som fristående service samt support för validering och tech transfer när nya inhalationsprodukter ska ut på marknaden.
Lei Mao, Director Inhalation Science and Product Development vid Recipharm
Recipharms utvecklings- och tillverkningskapacitet omfattar hela kedjan vilket innebär att vi kunnat stötta RedHill från projektets början och hela vägen till marknaden. Vi har haft ett nära samarbete med RedHill under de senaste åren för att utveckla och tillverka Talicia®, att få ett FDA-godkännande är ett betydelsefullt steg på vägen och ett tecken på hur hårt båda teamen arbetat.
Erik Haeffler, VP Manufacturing Services
Det här är en milstolpe i vårt samarbete, vi har tillsammans arbetat för att få Talicie® godkänd av FDA. Det skulle inte varit möjligt utan gemensamma krafter och hårt arbete av teamen på RedHills och Recipharms tre olika anläggningar.
Reza Fathi, Senior Vice President R&D vid RedHill
Recipharms strategi ligger fast och vi har en bra grund för fortsatt långsiktigt och konkurrenskraftigt värdeskapande. Vår decentraliserade affärsmodell främjar den entreprenöriella andan där starka ledare utvecklas och driver bolagen att kontinuerligt förbättras. Våra finansiella mål kommer att styra vårt arbete till en fortsatt lönsam tillväxt.
Thomas Eldered, VD och koncernchef för Recipharm
Antibiotikaresistens är nu ett av de allvarligaste hälsohoten globalt. Recipharm tillverkar antibiotika i Sverige, Italien och Indien, det är viktigt att vi arbetar med att utveckla lösningar som kan bekämpa antibiotikaresistens. Att gå med i AMR Industry Alliance var ett naturligt steg för oss, det tar vårt arbete till nästa nivå och ger oss möjligheter att samarbeta med andra intressenter inom området. /.../ Vi är övertygade om att AMR Industry Alliance bidrar till att vi kan fortsätta arbeta med experter inom antibiotikaresistens och ta steg i positiv riktning mot att utveckla potentiella lösningar.
Erik Haeffler, VP Manufacturing Services och Head of Sustainability på Recipharm
Vi välkomnar Recipharm som ny medlem i sammanslutningen. På senare år har vi sett att många företag uppmärksammar och hanterar antibiotikaresistens och vi är mycket glada att se ett ledande CDMO-företag som Recipharm engagera sig i målen för AMR Industry Alliance, bland annat att minimera utsläppen av antibiotika från tillverkningsprocessen.
Steve Brooks, ordförande för arbetsgruppen inom tillverkningsindustri på AMR Industry Alliance
Den goda utvecklingen under andra kvartalet har fortsatt och ytterligare förbättrats. Det är därmed ett nöje att få rapportera vårt starkaste tredje kvartal någonsin. Nettoomsättningen ökade med 26 procent jämfört med föregående år, med bra bidrag från den nyligen förvärvade inhalationsverksamheten. Organisk tillväxt var 11 procent med tillväxt i samtliga tre affärssegment och i alla länder där vi driver verksamhet. /.../ Vi drar tydlig nytta av vår globala räckvidd och vårt konkurrenskraftiga värdeerbjudande till kunder när vi etablerar ledarskap på utvalda marknader. Våra mål och strategier är oförändrade. Vi fortsätter att bygga starka, långsiktiga partnerskap med strategiskt viktiga kunder, utöver att addera ytterligare teknologier och differentiera verksamheter, utifrån kundernas behov.
Thomas Eldered, VD
Tre år efter förvärvet av Nitin Lifesciences Ltd från familjen Sobti har våra ursprungliga antaganden bekräftats, nämligen att bolagets indiska anläggningar erbjuder en hög nivå av expertis för läkemedelsutveckling och -tillverkning, till en lägre kostnad. Vi är särskilt imponerade av Nitins starka finansiella resultat på den inhemska marknaden och även av Nitins export till tillväxtmarknader. Framgången är ett resultat av Nitins starka position som leverantör med hög kvalitet i detta marknadssegment. Det utmärkta ledarskapet hos Dr. Chetan Sobti som CEO och Nitin Sobti som COO, är också nyckelfaktorer bakom företagets framgångar.
Thomas Eldered, VD och koncernchef för Recipharm
Vår kunskap om hela processen för läkemedelsutveckling och tillverkning ger oss många fördelar, bland annat förmågan att utveckla robusta metoder som passar de effektiviserade processerna på QC-lab. Vi arbetar normalt tätt med formuleringsutveckling och förstår de regulatoriska förutsättningarna. Vi förstår logistiken som krävs för att skala upp produktionen och för tech-transfer av ett läkemedel. Överföring av analysmetoder ska aldrig vara ett problem.
Dr. Ramesh Jagadeesan, Director of Analytical Development på Recipharm
Vi är glada att kunna tillkännage denna affär så att vi kan fokusera på att leverera ett omfattande erbjudande alltifrån läkemedelskemi till kommersiell API-tillverkning. Detta steg förbättrar Recipharms Pathway to Clinic-erbjudande, i vilket Recipharm kan fortsätta att bidra till kliniska studier genom utveckling och tillhandahållande av kliniskt prövningsmaterial. GLP-laboratoriet kommer nu att verka inom samma grupp som CTC Clinical Trial Consultants, vilket kan bidra till effektivare genomförande av kliniska studier, något som i förlängningen förbättrar våra kunders resultat.
Maria Lundberg, VP Global Analytical Development på Recipharm
Genom att starta Lablytica som ett systerföretag till CTC Clinical Trial Consultants kan vi erbjuda ett integrerat förfarande och också vidareutveckla tjänsterna vi erbjuder våra kunder med hjälp av en erfaren personal och förstklassig utrustningen på bioanalysföretaget. Partnerskapet med Recipharm erbjuder en komplett lösning för first-in-human-projekt.
Bengt Dahlström, CTRs styrelseordförande
För det sjätte kvartalet i följd är jag glad att rapportera rekordhög försäljning för kvartalet. Vi rapporterar också sekventiell förbättring av försäljning, resultat och kassaflöde. Nettoomsättningen ökade 10 procent jämfört med Q2 2018, motsvarande nettot av förvärv och verksamheter under avveckling. EBITDA ökade med 15 procent och i tillägg till förvärv rapporterar vi bra tillskott från serialisering, nya sterila produkter i nya produktionslinjer och vår nya globala organisation för utvecklingstjänster medan icke-frystorkade injektionslösningar och fasta beredningar underpresterade i kvartalet. EBITDA-marginalen i kvartalet ökade till 19 procent, 20 procent exklusive verksamheter under avveckling. Förändrad redovisningsstandard bidrog med 1,2 procentenheter. /.../ Vår nuvarande struktur har betydande potential för tillväxt och förbättrad lönsamhet, även på kort sikt, men jag är inte nöjd med den organiska tillväxten i kvartalet. Vi vet vad vi ska göra och förväntar oss att det ökade momentum vi började se i slutet av det andra kvartalet ska fortsätta och förstärkas under resten av året. Vi är på god väg att nå våra övergripande mål.
Thomas Eldered, VD
Recipharmteamet har en lång historia inom läkemedelsutveckling och tillverkning av inhalationsprodukter. Lanseringen av Recipharm Inhalation Solutions™ är en naturlig följd av våra samlade erfarenheter och attraktiva möjligheter på marknaden. Vårt team har den kompetens som krävs för att övervinna utmaningarna för att utveckla och tillverka dessa produkter. Vi förstår potentiella hinder på vägen till kommersialisering, vi kan hantera både komplexiteten och eventuella risker.
Shabbir Mostafa, Global Key Account Director
Det är med stor glädje vi ger 2018 års pris till Bryan Brooks. Hans arbete, som undersöker de potentiella effekter och risker som förorenande ämnen – inklusive läkemedel – har på miljön, är allmänt erkänt både inom och utanför vår bransch. Den här forskningen kommer att bidra till att skapa en ökad förståelse för vilken påverkan vissa förorenande ämnen har på miljön och kan ge värdefull vägledning i hur de negativa effekterna kan minskas.
Lars Backsell, Recipharms styrelseordförande
Jag är mycket hedrad att få denna utmärkelse från Recipharm, som jag med glädje tar emot på våra nuvarande och tidigare studenters vägnar. Jag är tacksam för stödet från Baylor University, mina långvariga samarbetspartners professor Kevin Chambliss och dr Duane Huggett och andra nära kollegor som bedriver forskning i sex världsdelar. /.../ Vår forskning undersöker gränssnittet mellan miljö och hälsa med målet att förstå och hantera utmaningar som påverkar oss alla. Därför är vi mycket glada att få ett erkännande för vårt teams insatser.
Dr Bryan Brooks
Recipharm är engagerat i den pågående utvecklingen inom arbetsmiljö och andra hållbarhetsfrågor. Att nu uppnå ISO 45001 på vår första anläggning visar att vi uppfyller den högsta standarden när det gäller arbetshälsa och säkerhet. Vi påbörjar nu utrullningen till våra övriga anläggningar, vi arbetar för att säkerställa att vi har relevanta ledningssystem för att hantera inte bara arbetsmiljö och säkerhet, utan även andra områden som miljöpåverkan.
Erik Haeffler, Recipharms hållbarhetschef
Jag är nöjd med våra prestationer under 2018 och vi är väl positionerade för att exploatera ytterligare möjligheter. Skuldsättningsgraden är bra och kommer att fortsätta förbättras under 2019, i takt med ökad vinst och minskade investeringar. De tillfälliga effekter som vi såg under fjärde kvartalet kommer att försvinna under kommande kvartal och vi förväntar oss en stadig utveckling framöver. Nettoomsättningen ökade med 20 procent under 2018 och i nuvarande struktur förväntar vi att fortsätta visa god tillväxt mot att nå vårt försäljningsmål om SEK 8 miljarder kronor 2020. Med 15,5 procent var vi 2018 nära att nå vårt EBITDA-marginalmål på minst 16 procent och vi förväntar oss att uppfylla detta mål 2019.
Thomas Eldered, VD
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp

Prenumerera