Dela

Kontakt

 • Mäklarstatistik
  Klarabergsgatan 60, 3 tr 111 21 Stockholm
  08-588 00 450
  http://www.maklarstatistik.se/
 • Hans Flink

  Försäljnings- & Affärsutvecklingschef


  08-588 00 451
 • Per-Arne Sandegren

  Analys- och IT chef


  08-588 00 452
 • Citat

  Bostadsrätter - Den senaste månaden ökade bostadsrättspriserna med +1% i Malmöområdet, centrala Stockholm och Göteborg medan priserna i övriga redovisade områden var oförändrade. Prisutvecklingen på årsbasis varierar mellan 0% och +8%. Det lägre värdet hittar vi i Stor-Göteborg medan det högre gäller Stor-Malmö
  Hans Flink, Försäljnings- & Affärsutvecklingschef
  Villor - Villapriserna ökade med +1% i Stor-Malmö förra månaden medan de var oförändrade i Stockholms- och Göteborgs-området. På årsbasis har villorna en prisutveckling mellan +1% och +5% där det sistnämnda gäller Stor-Malmö
  Hans Flink, Försäljnings- & Affärsutvecklingschef
  Marknaden - Antalet sålda bostadsrätter och villor första halvåret i år nådde en rekordnivå med 83.000 försäljningar. Det är 3.000 fler än samma period förra året. Detta trots att det tar längre tid att sälja bostäder. Det tar i genomsnitt 10 dagar längre från annons till försäljning jämfört med för två år sedan då priserna var som högst på många platser i landet
  Hans Flink, Försäljnings- & Affärsutvecklingschef
  Bostadsrätter Bland de tre storstadsområdena noterar vi prisökningar i Göteborg med +2% i de centrala delarna och +1% i storstadsområdet den senaste månaden. I de andra storstäderna har vi oförändrade priser både centralt och i respektive storstadsområde. I samtliga områden är prisutvecklingen på årsbasis nu på 0% eller över, där Malmöområdet sticker ut med årstakter på +6% och +7%, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.
  Per-Arne Sandegren
  Villor Senaste månaden ökade villapriserna med +2% i Stockholmsområdet och +1% i Malmöområdet och var oförändrade i Göteborgsområdet. Prisutvecklingen på årsbasis är +5% i Malmö, +2% i Göteborg och oförändrad i Stockholm konstaterar Per-Arne Sandegren.
  Per-Arne Sandegren
  Marknaden Antalet affärer ligger på en fortsatt stabil hög nivå. Sett till årets fyra första månader har det sålts över 50.000 BR och villor, där speciellt villa-antalet ligger 2-3% över de senaste årens volymer. På årsbasis ökar nu priserna i alla redovisade områden förutom Stor-Stockholm där den är oförändrad, avslutar Per-Arne Sandegren.
  Per-Arne Sandegren
  Senaste månaden ökade priserna i Stor-Malmö med +1% och i centrala Malmö med +2% medan de minskade med -1% i centrala Göteborg och var oförändrade i övriga redovisade områden. Sett till senaste 12 månaderna har vi överlag ökande priser i Malmöområdet. I de två andra storstadsområdena är prisrörelserna relativt små där Stor-Stockholm rört sig mest med -2%, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.
  Per-Arne Sandegren
  I storstadsområdena var prisutvecklingen i februari blandad. Priserna ökade med +3% i Malmö, +1% i Stockholm medan de var oförändrade i Göteborg. Årstakten fortsätter ligga på minus i Stockholm med -2%, oförändrat i Göteborg och ökande i Malmö med +5% säger Per-Arne Sandegren.
  Per-Arne Sandegren
  Toppnivån för bostadsrättspriserna i riket var i augusti 2017 och har sedan dess sjunkit med -8%. För samma tidperiod är Stor-Stockholm ner -10%, Stor-Göteborg ner -8% och Stor-Malmö ner -5%. Villamarknaden uppvisar en lite annorlunda bild för samma tidsperiod. Där är rikssiffran -4%, Stockholm -10%, Göteborg -4% medan priserna i Malmöområdet istället har ökat med +1%, avslutar Per-Arne Sandegren.
  Per-Arne Sandegren
  Bostadsrätter Månadsförändringen i de redovisade områdena var -1% förutom i Malmöområdet där priserna var oförändrade i de centrala delarna och ökade med +1% i Stor-Malmö. När det gäller årstakten kan vi konstatera att alla centrala delar nu ligger på plus. Storstadsområdena uppvisar en blandad bild med Stor-Malmö på plus, Stor-Göteborg oförändrat och Stor-Stockholm på minus, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.
  Per-Arne Sandegren
  Villor Senaste månaden har vi stillastående priser i Stor-Göteborg, samtidigt har de minskat med -1% i Stor-Malmö och Stor-Stockholm. Jämfört med för ett år sedan har priserna ökat med +2% i Stor-Malmö, oförändrat i Stor-Göteborg medan de minskat med -4% i Stor-Stockholm konstaterar Per-Arne Sandegren.
  Per-Arne Sandegren
  Marknaden Trots det något avvaktande klimatet på bostadsmarknaden är omsättningstakten alltjämt hög. Under januari såldes drygt 10.600 bostäder i Sverige räknat villor och bostadsrätter tillsammans. Det är något färre jämfört med 2018 (-6%) men fler än både 2017 och 2016 (+8% respektive +13%) avslutar Per-Arne Sandegren.
  Per-Arne Sandegren
  I Stor-Stockholm och Stor-Göteborg, där nästan hälften av alla bostadsrätter säljs, gick priserna ned med -1% viket påverkar även rikssiffran nedåt. Samtidigt var priserna Malmö-området, centrala Stockholm och centrala Göteborg oförändrade. Prisutvecklingen på årsbasis ligger nu på eller nära 0%. Årsutvecklingen för bostadsrättspriserna i länen visar en blandad bild. I 12 av 21 län har priserna sjunkit, 3 är oförändrade och i 6 har priserna ökat på årsbasis
  Hans Flink, Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.
  När det gäller villapriserna senaste månaden ökade Stor-Malmö med +1% medan övriga områden minskade något. I Stor-Stockholm minskade priserna med -2% och Stor-Göteborg med -1%. Även sett till prisutvecklingen på årsbasis sticker Stor-Malmö ut med +2%, medan Stor-Göteborg är på -1% och Stor-Stockholm på -5%. Även villaprisernas årsutveckling i länen visar en varierad bild. 10 län är på plus, 4 har oförändrade priser och 7 län är på minus
  Hans Flink, Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.
  - Även 2018 genomfördes många bostadsaffärer. Det såldes drygt 102.000 bostadsrätter vilket var cirka 6.000 färre än rekordåret 2017. Antalet villaförsäljningar nådde däremot en toppnotering 2018 med nästan 54.000. Det sammanlagda försäljningsvärdet för bostadsätterna och villorna blev drygt 400 miljarder kronor vilket är 7% lägre än värdet 2017 och ca 4% högre än värdet 2016. De tre storstadsområdena är klart dominerande på bostadsrättsmarknaden, då 6 av 10 bostadsrätter säljs i dessa områden. Sett till värdet är dominansen ännu större och motsvarar 73% av det totala försäljningsvärdet i riket. För villor är motsvarade andelar 31% av antalet och 50% av värdet
  Hans Flink, Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik
  Månadsförändringen är genomgående -1% med undantag för centrala Malmö som hade oförändrade priser medan Stor-Göteborg minskade med -2%. Årstakterna är genomgående något mindre negativa jämfört med förra månaden. För storstadsområdena landar de på -2% för Stockholm och Göteborg och -1% för Malmö säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.
  Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik
  Liksom för bostadsrätter föll priserna med -1% i storstadsområdena utom i Stor-Malmö där nedgången var -2%. Årstakten för Stockholm och Göteborg är något mindre negativ än förra månaden med -5% respektive -1% men minskade från +1% till 0% i Malmöområdet säger Per-Arne Sandegren.
  Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik
  Under första halvåret i år såg vi en avvaktande bostadsmarknad med relativt stillastående priser. Efter sommaren kunde vi se ett antal områden där priserna vände uppåt. Det mönstret ser nu ut att ha brutits och avslutningen av året har inletts med nedåtgående priser, avslutar Per-Arne Sandegren.
  Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik
  Den senaste månaden ökade priserna i samtliga storstadsområden. Det gäller även innerstäderna med undantag av Göteborg där de var oförändrade. Senaste 3-månaderssiffran, där vi just nu jämför tredje med andra kvartalet i år, visar också genomgående prisökningar. Årssiffrorna är dock alltjämt på minus för samtliga redovisade områden. Jämfört med förra årets rekordvolymer är antalet sålda bostadsrätter hittills cirka 6 procent färre i år, säger Hans Flink, affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik
  Hans Flink
  Villapriserna minskade med -1% i samtliga redovisade områden i september. Även jämfört med samma period förra året har villapriserna minskat i både storstadsområdena och riket. Antalet villaförsäljningar är hittills i år dock något fler än förra året, konstaterar Hans Flink
  Hans Flink
  Det stora bostadsutbudet medför att köparna har fler objekt att välja på och att själva säljprocessen tar längre tid. Trots det sker det många försäljningar och bara mot rekordåret 2017 är volymerna lägre. En lugnare marknad gör att mäklarna har lättare att sätta mer korrekta marknadspriser och om vi tittar på skillnaden mellan utgångspris och slutpris så har skillnaden minskat under 2018 jämfört med 2017, avslutar Hans Flink
  Hans Flink
  - Marknaden visar genomgående positiva signaler. Det nya den här månaden är att även stockholmområdet tycks ha brutit en negativ trend som funnits under våren och därmed nu följer ett mönster vi tidigare sett i Stor-Malmö och Stor-Göteborg, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.
  Per-Arne Sandegren
  - Liksom i riket som helhet står villapriserna i storstadsområdena stilla med undantag av Stor-Malmö där vi noterat +1% senaste månaden. Sommarmånaderna uppvisar genomgående små förändringar och volymerna, som börjar öka nu, verkar inte förändra den bilden konstaterar Per-Arne Sandegren.
  Per-Arne Sandegren
  - Sammantaget kan vi konstatera att bostadsrättsmarknaden gått in i en ny fas med fler positiva signaler än tidigare medan villamarknaden kan karaktäriseras som lugn de senaste månaderna. Trots fler positiva signaler är årstakten fortsatt genomgående på minus, enda undantaget är villamarknaden i Stor-Malmö där priserna är oförändrade, avslutar Per-Arne Sandegren.
  Per-Arne Sandegren
  - På riksplanet förstärks trenden med en avvaktande marknad sedan årsskiftet. Bilden varierar dock kraftigt över landet. I Stor-Stockholm har trenden varit mer nedåtgående än i Stor-Malmö och Stor-Göteborg. De senaste månaderna ser vi överlag positiva mer tecken men på årsbasis har priserna fortfarande sjunkit -8% i Stor-Stockholm samtidigt som Stor-Göteborg och Stor-Malmö hamnar på -3% säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.
  Per-Arne Sandegren
  - Riket och samtliga storstadsområden visar oförändrade priser senaste månaden. Tittar vi på årstakten hittar vi däremot skillnader. Medan priserna i Stor-Stockholm sjunkit -8% har Stor-Göteborg i jämförelse tappat måttliga -3%. I Stor-Malmö är de oförändrade, konstaterar Per-Arne Sandegren.
  Per-Arne Sandegren
  - Sammantaget kan vi konstatera att marknaden är betydligt mer stabil senaste halvåret om vi jämför med andra halvåret 2017. Priserna på villor har ökat i en majoritet av Sveriges län både de senaste 3 och 12 månaderna. För bostadsrätter har en majoritet av länen ökat de senaste 3, medan en majoritet fortfarande visar nedgång de senaste 12 månaderna avslutar Per-Arne Sandegren.
  Per-Arne Sandegren
  - Senaste månaden har bostadsrättspriserna i såväl Göteborgs- som Malmö-området ökat med +1% medan priserna i Stockholmsområdet är oförändrade. I samtliga redovisade områden nedan har årssiffrorna blivit mindre negativa mot föregående månad. Även bland länen konstaterar vi en liknande förändring, där 16 av de 21 länen uppvisar förbättrade årssiffror. Överlag handlar det om små prisrörelser men med övervikt åt prisökningar
  Hans Flink, Försäljningschef
  - Villapriserna i riket och Stor-Göteborg ökade något förra månaden medan de var oförändrade i Stockholms- och Malmö-området. Årstakten är fortsatt på minus i Stor-Stockholm och Stor-Göteborg medan Stor-Malmö visar +1%
  Hans Flink, Försäljningschef
  - Halvårssummering. Innan det nya amorteringskravet infördes 1 mars såldes rekordmånga bostadsrätter och villor under januari-februari. Eftersom många passade på att sälja och köpa innan 1 mars var det naturligt att betydligt färre såldes under månaderna efter. I juni började volymerna att återhämta sig till en normalare nivåer. Att det nya amorteringskravet påverkar områden med högst priser syns tydligt i statistiken då över 60% av den minskade volymen sålda bostadsrätter under mars-juni återfinns i Stor-Stockholm
  Hans Flink, Försäljningschef
  - I Stor-Stockholm, där 4 av 10 bostadsrätter säljs, gick priserna ned viket påverkar även rikssiffran negativt. Samtidigt var priserna i centrala Stockholm oförändrade medan de var positiva i övriga områden, där centrala Göteborg överraskar med en uppgång på +2% senaste månaden. Priserna på årsbasis är fortsatt negativa och där backar riket från -7% till -8%, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.
  Per-Arne Sandegren
  - Villapriserna stod stilla i Stor-Stockholm medan riket och de andra storstadsområdena ökade med +1%. Årstakten i riket stannar kvar på oförändrat 0% medan storstadsområdena rört sig både upp och ner, konstaterar Per-Arne Sandegren.
  Per-Arne Sandegren
  - Prisförändringarna är överlag små, detaljmätningen visar -0.5% för bostadsrätter och +0.7% för villor på riksnivå. Medelpriset på en svensk villa var under maj 3.127.000 kr och kvadratmeterpriset 36.700 kr för en genomsnittlig bostadsrätt. Spridningen i landet är mycket stor, bland länen varierade villapriset i maj från knappt 1,7 Mkr till 5,7 Mkr (Gävleborg respektive Stockholms län). Samma månad varierade kvadratmeterpriset på bostadsrätter från 14.100 till 54.600 kr (Västernorrland och Stockholms län), avslutar Per-Arne Sandegren.
  Per-Arne Sandegren
  - Utvecklingen av bostadsrättspriserna under april visade en blandad bild. Svagt minus i riket, Stor-Stockholm och Malmöområdet och oförändrat i Centrala Stockholm och i Göteborgsområdet. Antalet försäljningar sjönk med -9% under april, från dryga 9.000 till knappt 8.200 jämfört med förra året. Sett till årets fyra första månader är dock volymen bara 2% lägre eftersom året inleddes med stor försäljningsvolym innan det nya amorteringskravet började gälla, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.
  Per-Arne Sandegren
  - Villapriserna var oförändrade i Stor-Stockholm, ökade med +1% i Stor-Malmö och minskade med -1% i Stor-Göteborg. Sett till årstakten är villapriserna i riket på samma nivå som för ett år sedan. Årstakten är dock nedåt i Stor-Stockholm och Stor-Göteborg medan den är fortsatt positiv i Stor-Malmö och i övriga riket om vi räknar bort storstadsområdena. Även för villorna var antalet försäljningar i april lägre i år än förra året. Men sett till de första fyra månaderna såldes något fler i år, konstaterar Per-Arne Sandegren.
  Per-Arne Sandegren
  - Tittar man på rikets prisutveckling den senaste 12-månadersperioden så skedde den största prisnedgången under andra halvåret 2017 för både bostadsrätter och villor. Sedan dess har prisnedgångarna stannat av vid något som kan liknas vid en platå. Men platån ser olika ut för de olika bostadsslagen, villor uppvisar positiva tendenser medan trenden för bostadsrätter är fortsatt svagt negativ, avslutar Per-Arne Sandegren.
  Per-Arne Sandegren
  - Försäljningarna i mars innebar stillastående eller något nedåtgående priser. Samtliga områden utom Stor-Malmö har en negativ utveckling de senaste 12 månaderna. Och som tidigare är årsutvecklingen mest negativ i Stockholmsområdet med -9% i såväl länet som i innerstaden, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.
  Per-Arne Sandegren
  - Generellt sett har villor motstått nedgångsperioden mycket bättre än bostadsrätter. Senaste månaden noterar vi ökande priser i Malmö och stillastående i Stockholm och Göteborg. Årsutvecklingen för villor påminner om bostadsrätterna. Även här är årsutvecklingen negativ för Stockholm med -6% och Göteborg med -1% medan Malmös villapriser ökat med +4%, säger Per-Arne Sandegren
  Per-Arne Sandegren
  - De senaste månaderna har vi sett en dämpning av prisnedgångarna och för närvarande ser det ut som vi hamnat på en platå, i synnerhet i Stockholmsområdet. Fortsättningen av våren får visa om det är temporärt eller inte. Under mars såldes nästan 20% färre bostäder än samma månad 2017, och det gäller både villor och bostadsrätter. Samtidigt hade vi rekordmånga försäljningar i januari och februari vilket tyder på att många genomförde sina flyttplaner innan det nya amorteringskravet trädde i kraft, avslutar Per-Arne Sandegren.
  Per-Arne Sandegren
  Stockholm bryter, åtminstone temporärt, det tidigare nedgångsmönstret med en prisuppgång på +1% både i länet och de centrala delarna. I centrala Malmö noterar vi en nedgång på -1%. I övrigt ser vi stillastående priser när februaris försäljningar räknats samman. Årstakten varierar där Stor-Malmö avviker som fortsatt positiv på +4%. I övrigt har vi negativ årsprisutveckling i samtliga områden med Centrala Stockholm i botten på -9%. Göteborgs årstakt står oförändrat mot januari med -1% för såväl storstaden som de centrala delarna, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.
  Per-Arne Sandegren
  Villamarknaden fortsatte nedåt i Stockholms- och Malmö-området med -1% senaste månaden. Malmö har dock fortsatt positiv årstakt medan de andra två storstadsområden har negativ årstakt. I Stockholms län är villapriserna nu i genomsnitt -5% lägre än för ett år sedan. En svensk genomsnittsvilla kostade 3.264.000 kronor under februari säger Per-Arne Sandegren.
  Per-Arne Sandegren
  Antalet bostadsaffärer ökade med +13% i februari 2018 jämfört med samma månad förra året. För respektive bostadsslag så ökade antalet bostadsrätter med +11% och antalet villor med +19%. Amorteringskravet är en bidragande orsak, vi såg en liknande volymökning innan det förra amorteringskravet infördes sommaren 2016. Folk har helt enkelt velat genomföra sina köp innan införandet, avslutar Per-Arne Sandegren.
  Per-Arne Sandegren
  I Stockholm har nedgången på bostadsmarknaden varat längst och effekten är tydligast med en årstakt för länet och på -7% och de centrala delarna på -8%. Priserna där ligger nu på samma nivå som hösten 2015. De mest negativa månadssiffrorna hittar vi däremot i Göteborg där de centrala delarna sjunkit med -3% senaste månaden. Priserna i Stor-Malmö är oförändrade på månadsbasis medan de centrala delarna sjunkit med -2%. Stor-Malmö sticker ut med en fortsatt positiv årstakt på +6%. Det finns stora regionala skillnader. Knappt hälften av landets 21 län har en positiv årsutveckling där spännvidden är från -15% till +10% och hälften av alla mätbara kommuner har en positiv årsutveckling och häften en negativ. Tittar vi på månadssiffrorna kan vi skönja en viss dämpning av nedgångstakten även om den allmänna trenden är fortsatt negativ säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.
  Per-Arne Sandegren
  I samtliga storstadsområden föll villapriserna förra månaden, mest i Stockholm med -2%, och de andra med -1%. Stor-Stockholm är det enda området med negativ årstakt på -3% medan Stor-Göteborg och Stor-Malmö ligger positivt, +1% respektive +7%. Även på villamarknaden finns det regionala skillnader, där dock de allra flesta av landets 21 län har en positiv årsutveckling. Och prisnivåerna mellan kommunerna är mycket stora. Man får 20 st medelvillor i Hultsfred för samma pris som en i Lidingö säger Per-Arne Sandegren.
  Per-Arne Sandegren
  Nedgångsperioder innebär på flera sätt en avvaktande marknad. Trots det noterar vi ökat antal affärer i januari i år jämfört med förra året. Detta gäller i alla storstadsområden och för både villor och bostadsrätter. Så trots den breda rapporteringen om prisnedgångarna har säljare och köpare börjat mötas i en större omfattning än tidigare avslutar Per-Arne Sandegren.
  Per-Arne Sandegren
  Bostadsrätter – Nedgången på bostadsrättsmarknaden fortsätter även den här månaden i alla områden enligt tabellen nedan. Senast vi hade liknande nedgångar i de här områdena flera månader i sträck var hösten 2011. På årsbasis ligger priserna på plus i Göteborgs- och Malmöområdet medan de är på minus i Stockholmsområdet. Årsutvecklingen för bostadsrättspriserna i länen visar en blandad bild. Sju län har negativ prisutveckling, två är oförändrade och 12 positiv utveckling.
  Hans Flink - försäljningschef på Svensk Mäklarstatistik.
  Villor – Även villamarknaden minskar något senaste månaden. I Stor-Stockholm minskade priserna med -3% senaste månaden och där blev årstakten negativ för första gången sedan mitten av 2012, -1%. I Stor-Göteborg och Stor-Malmö sjönk villapriserna något senaste månaden och på årsbasis stannade prisutvecklingen på +4% i Stor-Göteborg och på +7% i Stor-Malmö. Årsutvecklingen för villapriserna i länen är överlag mer positiv än för bostadsrätter där 18 län hamnade på plus och bara tre län på minus
  Hans Flink - försäljningschef på Svensk Mäklarstatistik.
  Volymer och värde – Trots de senaste månadernas negativa prisutveckling så görs det många affärer. I riket gjordes flera bostadsrätts- och villaaffärer både på helårsbasis, sista kvartalet och i december jämfört med samma perioder 2016. Antalet bostadsrättsförsäljningar 2017 blev 106.200, en ökning med +4% mot 2016 och antalet villaförsäljningar blev 52.800, en ökning med +6%. Det sammanlagda värdet för bostadsätterna och villorna blev 425 miljarder kronor, en ökning mot 2016 med +14%. Och de tre storstadsområdena fortsätter att dominera, då 6 av 10 bostadsrätter säljs i något av dessa områden. Sett till värdet är dominansen ännu större och motsvarar 75% av den totala omsättningen i riket. För villor är motsvarade andelar 30% av antalet och 50% av värdet
  Hans Flink - försäljningschef på Svensk Mäklarstatistik.
  Nedgången på bostadsrättsmarknaden fortsätter. I Stockholmsområdet är nu samtliga tidsperioder på minus. Stor-Stockholm och centrala Stockholm hade en nedgång med -3% senaste månaden och årssiffrorna är nu -4% respektive -2%. Priserna i Stor-Göteborg och centrala Göteborg minskade med -3% senaste månaden men där är årssiffrorna +8% respektive +5%. Även i Stor-Malmö och centrala Malmö noterar vi en nedgång senaste månaden med -2% respektive -1%, men årstakten är alltjämt hög med +12% respektive +9%
  Hans Flink, Marknadschef
  Även villamarknaden minskar något senaste månaden. I Stor-Stockholm minskade priserna med -2% senaste månaden och årstakten sjönk till +2%. Även i Stor-Göteborg sjönk villapriserna med -2% senaste månaden medan de var oförändade i Stor-Malmö. Årstakten sjönk till +6% i Stor-Göteborg men var oförändrad i Stor-Malmö med +9%.
  Hans Flink, Marknadschef
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp

  Prenumerera

  Media