Dela

Kontakt

 • Göteborgs universitet
  Box 100 405 30 Göteborg
  031-786 00 00
  http://www.gu.se
 • Ulrika Lundin

  Pressekreterare


  031-786 6705
  070-775 8851
  http://gu.se/pressrum
 • Citat

  Vill samhället understödja trenden minskad alkoholkonsumtion kan det vara viktigt att stötta föräldrar i hur de hanterar drogfrågor med sina ungdomar, liksom att erbjuda fler drogfria sociala arenor
  Kristina Berglund
  AI är ett bra verktyg för att generera slutsatser utifrån statistiska data som ålder, kön, utbildning och arbetslivserfarenhet. Samtidigt missar sådana slutsatser mycket av den komplexitet som individuellt anpassade åtgärder kräver.
  Vanja Carlsson
  – Specialläraren förväntade sig alltså att eleven skulle tillägna sig en viss nivå av skriv- och läskunskaper när hen uppnådde en viss ålder, som om mängden undervisning inte spelade någon roll.
  Malin Brännström
  Gemensamt är att kommunerna som riskfaktorer lyfter fram sociala problem som exkludering, olika former av konflikter, dåliga framtidsutsikter och små möjligheter att påverka sin situation
  Robin Andersson Malmros
  Åklagare pendlar mellan tvivel och säker övertygelse under processerna. Tvivel parat med nyfikenhet och liknande känslor driver på processerna, öppnar upp för att söka mer kunskap, säkrare underlag. Övertygelse om att man är på rätt spår, å andra sidan, hjälper till att utesluta alternativ och ta nästa steg i utredningen
  Åsa Wettergren
  Studien visade också att de som skolkade inte riktigt förstod syftet med skolidrotten. Att delta uppfattades som ett måste, snarare än för att det är kul.
  Carolina Lunde
  Den demokratiska nivån för den genomsnittlige världsmedborgaren år 2022 är tillbaka på 1986 års nivå. Det innebär att 72 procent av jordens befolkning, 5.7 miljarder människor, lever under auktoritärt styre.
  Professor Staffan I. Lindberg, föreståndare för V-Dem-institutet
  Dessutom är det viktigt för allmänheten att förstå vilka drivkrafter som kan ligga bakom olika användares inlägg. Detta för att bättre kunna navigera i den uppsjö av åsikter och information som uppstår på sociala medier under kriser. 
  Pavel Rodin
  När jag väl började dra i Schering-tråden började det regna ner indicier.
  Anna Blennow, forskare i latin vid Göteborgs universitet
  Utrikesfödda gifta män mellan 30–49 år är nu de som lever på minst marginaler, trots att de har jobb.
  Birgitta Jansson, forskare i socialt arbete
  Analyserna som vi har utfört ger oss en väldigt detaljerad bild av fartygets sista resa och berättar också om de olika lasternas geografiska ursprung. Mycket av detta är helt ny kunskap för oss.
  Staffan von Arbin, marinarkeolog
  Den forskning som tidigare funnits kring villaområden handlar framför allt om nybyggda, planlagda områden.
  Kerstin Gunnemark, professor emerita i etnologi vid Göteborgs universitet
  Resultaten visar att väljare på förlorarsidan som får ett gott förlorar-budskap från sina politiska ledare är mindre benägna att hitta fel i den politiska beslutsprocessen än de förlorare som inte fick budskapet.
  Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap
  För dem utan njurkomplikationer eller tidigare hjärtsjukdomar – vilka utgör knappt hälften av dem vi studerat – är dödligheten inte större än inom normalbefolkningen i stort
  Sara Hallström, doktorand inom molekylär och klinisk medicin vid Sahlgrenska akademin
  Genom att kombinera sina egna erfarenheter som musiker med självständig musikalisk reflektion kan man öppna för nya upplevelser av musiken.
  Tomas Löndahl, disputerad vid Högskolan för scen och musik
  Det handlar nog inte i första hand om att synen på vindkraft i sig blivit markant mer negativ, utan snarare att man anser att det har byggts tillräckligt redan, ett exempel på vad som inom opinionsforskningen brukar kallas för termostateffekten.
  Erik Jönsson, biträdande forskare vid Statsvetenskapliga institutionen
  Resultaten visar tydligt att upplevd rättvisa är den viktigaste faktorn för att få allmänhetens acceptans för lagar och skatter som klimatpolitiska styrmedel. Det gäller både för hur beslut fattas och hur fördelningen ser ut.
  Magnus Bergquist, miljöpsykolog
  Det finns en överhängande risk att den kommunala organiseringen i många fall enbart tjänat ett symboliskt syfte, snarare än att utgöra grunden för robusta lokala förebyggande insatser. Det har också fått en del problematiska konsekvenser.
  Robin Andersson Malmros, avhandlingens författare
  Det handlar lika mycket om att upplysa om vad själva ejakulationen är, varifrån den kommer och vad den innehåller, som att förstå att detta är en naturlig del av kvinnans sexualitet.
  Jessica Påfs
  Vi låter algoritmen spela beslutsfattare, precis som i ett videospel, där belöningen är hur många arter som räddades från utrotning i slutet av spelet. Programmet spelar spelet många gånger, varefter det lär sig hur man bäst väljer vilka områden som ska skyddas i denna simulerade värld. Efter denna träningsfas är algoritmen redo att appliceras på verkliga data.
  säger beräkningsbiolog Daniele Silvestro
  Den offentliga debatten om AI i danska tidningar är präglad av en tvetydighet när det kommer till vad som faktiskt menas med AI, dess planerade användning och eventuella påverkan på samhället.
  Sne Scott Hansen, doktorand vid Köpenhamns universitet
  Ungdomarna saknar oftast strategier för att bemöta digitala sexuella trakasserier.
  Kristina Hunehäll Berndtsson
  I studierna syntes förändringar hos ynglen efter kemikalieexponeringarna. De var mer hyperaktiva och vi såg också förändringar i gener som förknippas med sköldkörtelsystemet, som under tidig utveckling reglerar tillväxt och hjärnans utveckling
  Lina Birgersson, författare till en ny avhandling
  Vad som i första hand skiljer dessa verk från traditionell opera är att de utgör dynamiska äventyr med potentiellt fler utfall jämfört med statiska ödesberättelser som kan upprepas gång efter gång med likartat resultat.
  Hedvig Jalhed, doktorand i scenisk gestaltning
  Det viktigaste vi hittills sett är effekten av det vi kallar ”atlantifieringen”, när varmt vatten från Atlanten drar in i Arktis. Resultaten visar att påverkan var kraftigare än förväntat. Det varma vattnet nådde längre in i Arktis än vi tidigare trott, och djupare ner
  säger Céline Heuzé, en av författarna bakom de tre nya översiktsartiklar i vetenskapliga tidskriften Elementa och huvudförfattare till en av dem
  I Östersjön är idag en yta lika stor som Danmark helt syrefri under 80 meters djup
  Astrid Hylén, avhandlingens författare
  Det har saknats kunskap om de här komplexa processerna, så studien är en viktig nyckel för att förstå Södra oceanens betydelse för klimatet
  Sebastiaan Swart
  Överenskommelsen är ett bevis för Kristinebergs styrkor och särställning inom marin forskning. Vi är fem aktörer som med detta visar att marin forskning, innovation och hållbara hav och kuster är en global utmaning som vi satsar på
  Eva Wiberg, rektor för Göteborgs universitet
  Det handlar om att lära av det förflutna för att bevara vår historia. Vi behöver bli fler som kan tillverka och använda feta linoljebaserade färger
  Arja Källbom
  Svenska lärosäten behöver ta sitt solidariska ansvar för att skydda afghanska forskare. Vi måste se till att forskarsamhället bevaras och fortsätter utvecklas inför ett framtida, demokratiskt Afghanistan.
  Eva Wiberg, rektor vid Göteborgs universitet
  Vi visar att grönska har en viktig roll för att lyckas skapa hållbara städer där invånarna mår bra
  Jenny Klingberg
  För många innovationskritiska metaller och mineral saknas idag en säker försörjning.
  avhandlingens författare Axel Sjöqvist.
  Tänk vad som händer när renhållningsarbetare strejkar i en storstad. På samma sätt kan ett icke-fungerande saneringssystem i en cell leda till kaos när trasiga proteiner ackumuleras. Då kan allvarliga sjukdomar utvecklas
  Björn M. Burmann, universitetslektor och forskare i kemi vid Göteborgs universitet, dessutom teamledare för forskarna bakom den nya studien
  I Sverige har frågan om ett längre arbetsliv kommit att handla mycket om statlig styrning via arbetsmarknadslagstiftning och justeringar i socialförsäkringssystemen. Men det politiken glömmer är att även förhållandena på arbetsplatsen, som arbetsgivarens inställning och typen av arbetsuppgifter, också påverkar människors möjligheter till ett förlängt arbetsliv.
  Robin Jonsson, doktorand
  Vår slutsats är att forskningsinriktningen behöver ses över. Det behövs mer strategiskt riktad forskning för att komma ikapp med den ständigt ökande mångfalden av kemikalier som används i samhället
  Erik Kristiansson, huvudförfattaren till den nya studien.
  Bara för att kontakten mellan förövaren och barnet har skett digitalt kan vi inte utgå från att övergreppen alltid är mindre allvarliga. De sexuella handlingarna sker ju fortfarande på barnets kropp, i det fysiska rummet. Och det kan handla om väldigt kränkande handlingar.
  Malin Joleby, doktor i psykologi
  Fynden tyder på att det är familjegravar för det härskande skiktet i staden. Vi har till exempel hittat skelettet efter en femåring med guldhalsband, guldringar i öronen och ett diadem av guld runt pannan. Förmodligen ett barn till en styrande och förmögen familj.
  Peter Fischer, professor i arkeologi
  Det här komponenterna fungerar mer som de energismarta neurala nätverken i hjärnan, och kan därför bli viktiga byggstenar i framtida, mer hjärnliknande datorer
  Johan Åkerman
  Känslor verkar vara en viktig mekanism och kan fungera som så kallade medierande variabler eller faktorer som förklarar varför människor påverkas av mediernas gestaltningar av invandring.
  Nora Theorin, doktorand
  Vår undersökning, som är baserad på material från 2018, visar att inget av de fem nordiska länderna har anammat en gemensam nordisk identitet kring jämställdhet, och de flesta av dem har istället låtit skräddarsy nationella ”varumärken”, ofta med PR-byråer som stöd.
  Ann Towns, professor i statsvetenskap
  Vissa grupper av fåglar har varit särskilt framgångsrika med att etablera sig utanför sina naturliga områden - till exempel många arter av papegojor och starar. På grund av detta blir öarna mer homogena eftersom samma sorts fåglar etableras överallt
  Sören Faurby vid Göteborgs universitet och en av författarna bakom den nya artikeln i Science Advances
  Jämställdhet mellan kvinnor och män anses som uppnådd om proportionerna är 40/60 eller jämnare, man kan alltså säga att medieföretagens styrelser under de senaste åren har blivit jämställda.
  Ulrika Facht, medieanalytiker på Nordicom
  Med den nya AI-metoden blir det lättare, billigare och mindre tidskrävande att få ut viktig information om celler
  Jesús Pineda
  Resultaten visar att partiet som hade ordförandeposten i kommunstyrelsen i snitt tappade omkring en procentenhet om revisionen riktade kritik mot den kommunala verksamheten under mandatperioden, sett till jämförbara kommuner som inte kritiserades. Samtidigt minskade sannolikheten att partiet kunde behålla ordförandeskapet i nästa mandatperiod med 14 procentenheter.
  Rasmus Broms, forskare i statsvetenskap
  Sammantaget handlade cirka var fjärde artikel om coronapandemin under hela perioden. Det vanligaste temat har varit hur viruset ska hanteras både politiskt och medicinskt samt mer allmänt hur medborgarna skulle agera.
  Peter Dahlgren, medieforskare
  Ibland använder den sittande administrationen upphandlingar för att göra strategiska inköp. Det kan till exempel röra sig om att presidenten och hans medarbetare vill styra inköp till företag i stater där presidentens parti är i särskilt behov av politiskt stöd. I de fallen måste den sittande administrationen förlita sig på politiskt tillsatta tjänstepersoner som har inflytande över upphandlingsbeslut för att få det som de vill ha.
  Carl Dahlström, professor i statsvetenskap
  Hälsingegårdarnas inredning var spektakulär och modern, skapad med nya tekniker och material som införlivades i den egna kulturen.
  Anneli Palmsköld
  Om tidningsredaktionerna hade utpekade klimatreportrar eller regelbundet avsatte särskilda resurser för miljöområdet, så skulle möjligheterna att rapportera utifrån det lokala perspektivet om denna mycket komplexa globala fråga öka avsevärt.
  Annika Egan Sjölander, docent
  En deltagare sa att där de kom ifrån behöver en kvinna en man, sedan sa hon att "Här i Sverige kan du vara din egen man".
  Elisabeth Punzi, docent i psykologi
  Skillnaderna vi kan visa på i vår studie springer nog ur en kombination av ländernas olika ekonomi och lagstiftning.
  Tomas Berglund
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp