Dela

Om oss

Gothia Kompetens – kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. Verksamhetsnära kompetensutveckling – för en bättre dag på jobbet. I december 2020 bytte företaget namn från Gothia Fortbildning till Gothia Kompetens.

Kontakt

 • Pia Leufstedt

  Projektledare marknad: Vård & Omsorg


  072-050 39 04
 • Helén Kim Sörensdotter

  Projektledare marknad: Skola


  076-677 58 12
 • HIlda Widaeus

  Marknadschef


  072-050 40 93
 • Bo Westerdal

  VD


  08-462 26 10
 • Besöks- och budadress
  Gothia Kompetens, Box 22543, 104 22 Stockholm. Besöksadress: Kungsholmstorg 5 Stockholm
 • Andra Pressrum

  Citat

  Vi måste alltid ha med oss att vi som lärare påverkar väldigt många människor varje dag. Det är en fantastisk möjlighet att kunna inspirera och väcka lust att lära hos eleverna. Vi hoppas att den här boken kan förmedla den lusten.
  Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring, grundskollärare, författare och föreläsare.
  Tolerant blir man mot mat man äter regelbundet, inte genom att undvika viss mat. Redan före ettårsdagen ska barn regelbundet få smaka på olika livsmedel. På så sätt minskar risken för att utveckla allergi mot mat.
  Anna Asarnoj
  Det går att vända en skola även om man har alla odds mot sig. Det kräver tid, engagemang och kreativt tänkande.
  Linnea Lindquist, biträdande rektor, författare och skoldebattör.
  Ställ alltid frågan ”På vilket sätt gynnar det här elevernas inlärning?” Om det inte gör det, då ska vi inte heller lägga tid på det. Oavsett om förvaltning eller politiker trycker på. Stå på dig.
  Linnea Lindquist, biträdande rektor, författare och skoldebattör.
  Vi vet från forskning att högläsning och berättande kan fungera språkutvecklande om barnen får samtala om det som berättas.
  Ann S. Pihlgren, fil.dr och forskningsledare vid Ignite Research Institute
  Alla behöver inte göra allt. Videosamtal fungerar bra för vissa terapeuter och klienter och mindre bra för andra. Det är viktigt att göra individuella bedömningar av när videoformatet är till hjälp och när det inte är det. Jag vill lyfta terapi via skärm som ett alternativ som kan ha flera fördelar, men skärmen har inte huvudrollen, det har klienten.
  Elin Björkstam
  Visst finns det nackdelar med videobaserad terapi, men det finns det också med terapirummet. Vi är bara så vana vid att acceptera dessa som ofrånkomliga villkor för terapi att vi inte problematiserat dem.
  Elin Björkstam
  Genom att eleverna förstår sina lärstrategier kan de också bättre hantera skolans krav och olika lärsituationer. De får en ökad tilltro till sin egen förmåga.
  John Steinberg, fil.dr och författare
  Ju mer vi kan lära oss om elevernas sätt att lära sig desto bättre kan vi stötta. Det hjälper dem att ta till sig kunskap.
  John Steinberg, fil.dr och författare
  Med genomtänkta miljöer i förskolan kan vi få stöttning i undervisningen, ge barnen förutsättningar att leka och lära och en hjälp till att arbeta med utbildning under hela dagen.
  Erika Wallin, leg. förskollärare, kommundoktorand och utvecklingsledare
  Fosterdiagnostik är svårt! Den snabba utvecklingen av utvidgade fosterdiagnostiska metoder ger nya valmöjligheter och kräver att professionen har god kunskap om de olika metoderna samt kunskap om vad det innebär för att gravida och par ska kunna göra ett informerat val.
  Nina Asplin, ultraljudsbarnmorska
  Det saknas en modell för ett kvalificerat rådgivande samtal som mödrahälsovården i alla regioner kan använda när gravida och par behöver ta ställning till fosterdiagnostik. Med vår bok vill vi samla informationen och peka på olika modeller som barnmorskan kan använda inför och under de svåra samtalen.
  Ann-Christine Nilsson, mödrahälsovårdsöverläkare
  Metoden Färdighetsträning handlar om hur känslor och kognition fungerar och hur man på ett systematiskt sätt kan arbeta med att hantera känslor.
  Alexandra Rosendahl Santillo, psykolog och psykoterapeut
  Det har gått en smula inflation i begreppet kollegialt lärande. Alla diskussioner och workshops inom skolan är inte kollegialt lärande.
  Per Fagerström, lärare och skolutvecklare
  Vi behöver resonera, diskutera och problematisera erfarenheter men även pröva för att sedan ta den erfarenheten tillbaka till gruppen och diskutera hur det gick, på djupet. I det kollegiala lärande släpper vi inte taget utan vi fortsätter envist att fördjupa oss.
  Per Fagerström, lärare och skolutvecklare
  Vi vet att modellen är en framgångsfaktor för att skapa ett förebyggande och främjande elevhälsoarbete.
  Anna Bengtsson, verksamhetsutvecklare och en av grundarna av EHM.
  Ett vanligt misstag är att man tvingar in EHM-modellen i ett gammalt tänk om vad elevhälsan är. EHM innebär att förändra arbetssätt och tankesätt i grunden.
  Ida Necovski, verksamhetsutvecklare och en av grundarna av EHM.
  EHM är inte bara en insats för stunden. Modellen behöver integreras i skolans övergripande arbete och det kräver ett systematiskt arbete.
  Maria Kempe Olsson, verksamhetsutvecklare och en av grundarna av EHM.
  Oavsett var man bor i vårt land har varje enskilt barn rätt till ett språk som möjliggör delaktighet och inflytande i förskolan och därmed i sin vardag.
  Marie Kvarnryd, legitimerad förskollärare, pedagogista och universitetsadjunkt
  I och med det demokratiska uppdraget och ansvaret är förskolan en avgörande plats för barns möjligheter att utveckla handlingskompetens och språk för att göra sina röster hörda.
  Marie Kvarnryd, legitimerad förskollärare, pedagogista och universitetsadjunkt
  Jag vill att alla elever ska få möjlighet att höra till, delta, lära och prestera i gemenskap.
  Helena Wallberg, gymnasielärare, specialpedagog och författare
  Skolans fokus på anpassningar har gjort att undervisningen kommit i skymundan.
  Helena Wallberg, gymnasielärare, specialpedagog och författare
  Med en differentierad undervisning hamnar fokus på möjligheter istället för svårigheter och på att möta eleverna som grupp samtidigt som man ser varje elev. 
  Helena Wallberg, gymnasielärare, specialpedagog och författare
  Psykisk ohälsa hos de yngsta barnen förbises. De kan inte själva förklara för oss att de är stressade, oroliga eller ledsna. De kan inte ringa till BVC eller söka BUP. Det är alltid någon annan som måste söka hjälp i deras ställe.
  Katrin Bernstad
  Som titeln anger vänder sig boken inte till psykiatriker, inte heller till psykologer. Den vänder sig faktiskt till i stort sett alla andra förutom dem.
  Agnes Mellstrand, psykolog, författare till Psykiatri för icke-psykiatriker
  Alla som arbetar inom förskolan ska skapa möjligheter för barn att använda och utveckla sitt nationella minoritetsspråk och en kulturell identitet.
  Ulla-Maija Pesola, fil. dr i informatik
  Vi ska arbeta för att alla barn i vårt land ska få känna stolthet och glädje över sitt språk och sin kultur.
  Åsa Lundman, leg. förskollärare
  Vårt uppdrag inom vården är att på ett respektfullt sätt bemöta kvinnor med övervikt eller obesitas. Målet är att graviditeter och förlossningar ska kunna genomföras på ett så tryggt och säkert sätt som möjligt, både för kvinnan och för barnet.
  Eva Wiberg-Itzel, överläkare, författare
  Särskilt begåvade lär sig mycket mer abstrakt och komplext än andra. Det räcker inte att läraren ger dem svårare uppgifter. Om de inte får stimulans på rätt sätt är risken stor att de förlorar all motivation.
  Mona Liljedahl, specialpedagog och leg. gymnasielärare.
  De elever som upptäcks har ofta föräldrar som är verbalt starka och tar strid för att få hjälp. Många flickor, nyanlända, traumatiserade eller elever som lever i socioekonomiskt utsatta områden, upptäcks sällan.
  Mona Liljedahl, specialpedagog och leg. gymnasielärare.
  Vi behöver ta tillbaka vår pedagogiska förmåga att se de här eleverna. Det är ett systemfel att kunskapen inte lärs ut till blivande lärare.
  Mona Liljedahl, specialpedagog och leg. gymnasielärare.
  Naturligt ledarskap handlar om att lära sig om vad i vår evolutionära bakgrund som kan hjälpa oss att leda bättre, men också om de sidor som kan ställa till problem för oss.
  Per Kornhall, författare, disputerad biolog och gymnasielärare
  Vi behöver känna till hur ledarskap har formats genom evolutionen och hur det såg ut under den tid vi blev till som art för att kunna leda bättre.
  Per Kornhall, författare, disputerad biolog och gymnasielärare
  Numer tar eleverna kontakt med oss i ett tidigare skede vid bekymmer, funderingar eller problem. Det är en enorm fördel att vi kan stötta innan deras bekymmer har gått för långt.
  Matilda Gend, skolkurator och författare
  Det handlar inte om att bestiga berg. Vi arbetar hårt men nu med vissheten att vi lägger krutet på rätt ställe.
  Anette Odder, skolsköterska och författare
  Man vill, men är rädd och förstår inte alltid varför. Det kan röra sig om ett tidigare trauma som gör att kroppen låser sig vid sex. Då behövs professionell hjälp.
  Eva Lyberg
  Om vi inte har översikten och kan få syn på helheten blir det också svårt att planera för en undervisning som gynnar lärandet.
  Johan Alm, lärare och skolutvecklare
  Jag har skapat översikter för varje kursplan där både syfte, bedömnings- och betygskriterier och det centrala innehållet samlas så att läraren tydligt ser helheten i sitt ämne och i sina ämneskombinationer.
  Johan Alm, lärare och skolutvecklare
  Jag hoppas att bokens verktyg ska frigöra tid och energi för att skapa bra lärande i klassrummet,
  Johan Alm, lärare och skoluitvecklare
  Vulvodyni är egentligen inte en svår diagnos att ställa, men det kräver ökad kunskap hos flera olika yrkesgrupper,
  Rebecka Kaplan Sturk, gynekolog, författare till nya boken Vulvasmärta – provocerad, lokaliserad vulvodyni
  Vulvodyni är ett fysiskt smärttillstånd som ger psykologiska effekter. Vi behöver aktivt fråga våra patienter om smärta vid samlag och påbörja en behandling i så tidigt skede som möjligt.
  Rebecka Kaplan Sturk
  Teambehandling har visat sig vara den mest effektiva behandlingen vid vulvodyni.
  Rebecka Kaplan Sturk
  Forskningen är tydlig. De digitala distraktionerna stör och försämrar inlärningen.
  Joakim Sveland, lärare i historia och svenska och författare.
  Lösningen är inte en analog bubbla. Digitaliseringen har enorma fördelar. Det gäller att hitta en balans.
  Joakim Sveland, lärare i historia och svenska och författare.
  Skolan ska vara en plats där du lär hur du lär dig. Då behöver vi också hjälpa eleverna med det och visa hur de kan skapa en digital studiero.
  Joakim Sveland, lärare i historia och svenska och författare.
  Det är aldrig för sent för en utredning. Det är aldrig för sent för ett fungerande liv. Utmaningen för samhället är att möta gruppens behov och möjliggöra att de får tillgång till sina styrkor istället för att huka under sina svårigheter.
  Annika von Schmalensée, projektledare Attention
  Med eftertanke och kunskap kan våra utvecklingsarbeten bli meningsfulla och leda till förändring och ännu högre kvalitet. Det gynnar både oss pedagoger och barnen i förskolan.
  Erika Wallin, leg. förskollärare och utvecklingsledare
  Det finns ingen quick fix i ett utvecklingsarbete. Jag beskriver och problematiserar olika arbetssätt och vanliga lösningar, ger exempel och inspirerar till att kunna reflektera över och utveckla arbetet.
  Erika Wallin, leg. förskollärare och utvecklingsledare
  Jag vill att min bok ska bidra med en ökad och fördjupad kunskap som kan underlätta utredningsarbetet för socionomer som arbetar med familjerättsfrågor.
  Irena Nakevska
  Jag vill visa på hur man kan jobba med noveller på ett sätt som utvecklar elevernas analytiska förmåga, språkutveckling och förmåga att uttrycka sig, samtidigt som de får rika läsupplevelser.
  Carl-Johan Markstedt, gymnasielärare och läromedelsförfattare
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp