Dela

Kontakt

 • Pia Leufstedt

  Projektledare marknad: Vård & Omsorg


  072-050 39 04
 • Helén Kim Sörensdotter

  Projektledare marknad: Skola


  076-677 58 12
 • Hilda Widaeus

  Marknadschef


  072-050 40 93
 • Bo Westerdal

  VD


  08-462 26 10
 • Besöks- och budadress
  Gothia Kompetens, Box 22543, 104 22 Stockholm. Besöksadress: Kungsholmstorg 5 Stockholm
 • Andra Pressrum

  Citat

  Denna bok är en hyllning till kunskap, bildning och lärdom, men framför allt till det gränslösa ordet som inte väger någonting.
  Björn Ranelid, författare
  Det här är en kärleksförklaring till bildning, lärdom och mänsklighetens eviga strävan efter det goda
  Björn Ranelid, författare
  Vi synliggör regelverket, vilket handlingsutrymme som finns och ger lärarna ett tydligt stöd kring hur de kan tänka.
  Anna Karlefjärd, författare
  Vi vill att den här boken ska ge lärarna stöd i arbetet och att de fortsatta samtalen ska komma att handla om undervisning.
  Pernilla Lundgren, författare
  Socialstyrelsen rekommenderar motiverande samtal (MI) som samtalsstil vid rådgivning om alkohol, tobak, kost och fysisk aktivitet. I barnhälsovårdens nationella program, Rikshandboken, nämns MI i flera sammanhang, så som vid hälsosamtalen, samtal om alkohol och amning och vid tveksamheter vid vaccinering.
  Sofia Trygg Lycke
  MI kan adderas till det du redan gör som fungerar bra – det blir ett kompletterande förhållningssätt och en samtalsstil som är hjälpsam för den du möter, men det kan också medföra att du själv känner trygghet och glädje i din yrkesroll.
  Ann-Sofie Eriksson
  Vi vill att lärarna ska kunna stå stadiga i den komplexa betygssättningen. Jag hoppas att vi kan stärka lärarna i deras professionalitet och att de kan lita på sina avvägningar.
  Pernilla Lundgren
  Vi hoppas kunna ge svar på vanliga frågor och tydliggöra handlingsutrymmet i betygssättningen och kopplingen mellan undervisning, bedömning och betygsättning.
  Anna Karlefjärd
  Med utmärkelsen Årets Förskolekraft vill vi uppmärksamma och fira de många skickliga pedagoger och rektorer som är verksamma i förskolan. Lisen Hägerström är en strålande förebild bland dessa.
  Malin Ring, chefredaktör för Förskoletidningen
  Den relationella delen i arbetet är för mig det viktigaste av allting – det är utifrån det som trygghet och tillit utvecklas och människor vågar och kan utforska världen och ta till sig kunskap och olika perspektiv.
  Lisen Hägerström, förskollärare och Årets Förskolekraft 2024
  Jag vill att den här boken ska bidra till att fler elever lyckas i skolan. Och att fler lärare känner tillfredsställelse och glädje i sitt arbete.
  Eva Lanteli, lärare, utbildare och författare
  Många skolor står handfallna när en elev kommer ut som trans. Som mamma till en transperson har jag på nära håll sett hur krångligt det kan vara när skolan inte vet vad som behövs för att skapa en miljö som är till för alla.
  Karin Nystås, skolkurator
  Vi vill underlätta arbetet med elevernas rättigheter genom att sammanfatta den vägledning som finns och väva in transperspektivet i skolans övriga perspektiv och uppdrag.
  Sofia Hindhamma, skolkurator
  Med ökade kunskaper om hjärnan och hjärnans utveckling kan vi åstadkomma mer lärande samtidigt som barnet mår bättre.
  David Edfelt, psykolog och författare
  Det är viktigt att förskolans pedagoger får mer kunskap om hjärnan och hur den fungerar. På så sätt hoppas jag att pedagogerna kan hitta fler ingångar till att ge barn möjlighet att utvecklas optimalt.
  David Edfelt, psykolog och författare
  Framåtlutade ledare omfamnar mångfald, inkludering och rättvisa som grunden för en dynamisk och blomstrande organisation.
  Gary Baker, Fadi Barakat, Norah Miller
  Att utveckla en strategi för mångfald, inkludering och rättvisa ger inga garantier för att organisationen ska uppnå hållbar mångfald. Det som avgör är förmågan att vara konkret och att kunna implementera strategin i det dagliga arbetet.
  Gary Baker, Fadi Barakat, Norah Miller
  Hållbar mångfald kan endast uppnås av organisationer som lyckas med de inkluderande och rättvisa aspekterna av sitt mångfaldsarbete. Mångfaldsarbetet måste även vara ekonomiskt hållbart om det ska vara hållbart på riktigt.
  Gary Baker, Fadi Barakat, Norah Miller
  Initiativ som tas inom mångfald måste vara inkluderande, inte bara när det gäller kön eller könsöverskridande identitet eller uttryck utan även inom andra juridiskt definierade aspekter, som etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
  Gary Baker, Fadi Barakat, Norah Miller
  Vi behöver förbättra elevernas läsförståelse. Jag menar att RTI-modellen ger svar på hur det ska gå till.
  Camilla Nilvius, lektor i pedagogik
  Vi vet att tidiga insatser får en god effekt för den fortsatta läsinlärning och lärandet. De specialpedagogiska resurserna behöver därför omfördelas så att de riktas mer aktivt mot de första skolåren, i stället för att vänta till högstadiet.
  Camilla Nilvius, lektor i pedagogik
  Spelmissbruk kan sällan behandlas som ett isolerat problem, det är centralt att vi behandlar hela personen.
  Stefan Sandström, leg. psykolog
  De pedagoger som lyckas bäst är de som skapar en arbetssituation där de kan koncentrera sig på innehållet i undervisningen och metodiken och därigenom slipper oroa sig för annat runt omkring, till exempel ordning, regler och arbetsro.
  John Steinberg, fil.dr. i pedagogik
  Våra arbetsplatser har potentialen att vara en viktig hävstång för att komma i mål med Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen.
  Camilla Persson
  Jag har skrivit boken för att jag drivs av att skapa förändring på riktigt. Jag vill inte att organisationers fantastiska hållbarhetsplaner och strategier ska bli skrivbordsprodukter som blir liggande.
  Camilla Persson
  Framtidens arbetsplats måste vara hållbar för människan, verksamhetsidén och för planeten – samtidigt. Därför behövs en omställning, både i vårt tankesätt och i hur vi organiserar oss.
  Camilla Persson
  Vi vet att positiva relationer är kopplade till positiva resultat. Därför behöver vi också bli ännu bättre på att arbeta relationsskapande med eleverna.
  Jennifer Ollis Blomqvist och Malin Stihl
  MI kan läggas till i lärarens befintliga verktygslåda, Att arbeta utifrån MI gör att elevens tilltro till sin egen förmåga kan stärkas och motivationen kan höjas.
  Jennifer Ollis Blomqvist
  Vi vill visa lärarna hur MI kan hjälpa till att möta eleverna där de är, minska arbetsrelaterad stress och samtidiga stärka och främja skolans uppdrag och värdegrundsarbete.
  Jennifer Ollis Blomqvist och Malin Stihl
  Boken presenterar många goda samtalsverktyg som kommer att underlätta lärarnas vardag, vilket även skapar goda förutsättningar för elevernas personliga utveckling.
  Staffan Hultgren, högskoleadjunkt, Gymnastik- och idrottshögskolan
  Vi hoppas att boken både ska inspirera och guida ledare i äldreomsorgen att få arbetsgruppen att utvecklas till att bli en reflekterande grupp med gemensam kompassriktning. När allt faller på plats kan det verkligen skapas magi.
  Egon Rommedahl, Therese Kleveland
  När allt faller på plats kan det verkligen skapas magi.
  Egon Rommedahl, Therese Kleveland
  Vårt ansvar i förskolan är att leken ska fungera för alla barn. Genom att bejaka och närvara i barns lek kan leken också bli mer varaktig, komplex, fördjupas och mer socialt avancerad.
  Margareta Öhman, leg. psykolog och familjeterapeut med många års erfarenhet av konsultation, handledning, föreläsning och fortbildning.
  Pedagogen behöver både svara på barns lekinitiativ och väcka slumrande lekstyrka hos den som ännu inte visar så mycket eget lekinitiativ.
  Margareta Öhman, leg. psykolog och familjeterapeut med många års erfarenhet av konsultation, handledning, föreläsning och fortbildning.
  Vi behöver förmedla till våra unga att det finns hopp, och att de kan agera för att förändra. Men för att kunna göra det behöver vi lärare ha en djupare förståelse och ge exempel på vad som kan göras.
  Jonas Pietrzak Edlund, lärare och författare
  Jag hoppas att vi kan ge hopp och agens till ungdomarna.
  Jonas Pietrzak Edlund, lärare och författare
  Människor som går åt samma håll kan uträtta storverk. Och storverk behövs nu.
  Jonas Pietrzak Edlund, lärare och författare
  En utmärkt vägledning i hur man kan stimulera barns sinnen och motorik på ett sätt som också gör det roligt för barnen.
  Hugo Lagercrantz, professor emeritus i barnmedicin
  Boken rekommenderas varmt för läsning av förskollärare, speciallärare, barnpsykologer, barnskötare, barnsjuksköterskor och intresserade föräldrar.
  Hugo Lagercrantz, professor emeritus i barnmedicin
  När barn gungar, klättrar och ritar utvecklar de samtidigt grunden för att enklare kunna lära sig läsa och skriva när de börjar skolan.
  Åsa Hagdahl, sensomotorisk tränare, och Pernilla Unevik, förskollärare, specialpedagog och sensomotorisk tränare
  Vi är övertygade om att alla skolor kan lyckas i förändringsarbetet.
  Ida Necovski, specialpedagog
  Under de här tio åren har modellen EHM-elevhälsomöten beprövats och vi vet vilka effekter den ger.
  Anna Bengtsson, specialpedagog
  Det behövs ett systematiskt arbete för att åstadkomma en beteendeförändring. Organisationen behöver främja ett gemensamt lärande som sedan blir möjligt att omsätta i handlingar.
  Maria Kempe Olsson, rektor
  Genom ökad kunskap och förståelse kan vi bli bättre på att förutse och i viss mån förebygga att det ska inträffa. När stalkandet ändå är en realitet kan bokens strategier, verktyg och råd vara till hjälp för att överleva mentalt och skydda oss mot stalkaren och hens beteende.
  Benjamin Carlander, leg. psykolog
  Vi ser att problemet ökar och att det ofta drabbar personer inom kontaktyrken. Det är en sårbar grupp som löper hög risk att utsättas. Gränsen mellan det trevliga, anständiga och acceptabla och det skrämmande, hotfulla och skräckinjagande kan vara hårfin.
  Jakob Carlander, leg. psykoterapeut
  För många av barnen blir populärkulturen inkörsporten till att vilja samtala, berätta och uttrycka sig.
  Elisabeth Berggren, förskollärare
  Populärkulturen i sig är inte målet eller syftet i teman och projekt. Det fungerar som ett redskap för att arbeta mot läroplanens mål.
  Sandra Söderlund, leg. förskollärare
  Alla vinner när vi npf-anpassar våra möten.
  Therese Allvar
  Det är min erfarenhet och min övertygelse att människor med olika typer av funktionsnedsättningar ofta blir missförstådda för att vi inte lyssnar på rätt sätt. Vi skapar funktionshindrande miljöer och förväntar oss att personen ska fungera i dem. Onödiga missförstånd uppstår som leder till frustration, stress, sorg, ilska och skadliga polariseringar som ytterst drabbar barnet.
  Therese Allvar
  Gothia Kompetens kan nu bredda utgivningen ytterligare och stärka vår position genom att erbjuda kompetensutveckling i flera kanaler. Våra bolag har många intressanta beröringspunkter som passar väl in i vår strategi, säger Bo Westerdal, vd på Gothia Kompetens.
  Bo Westerdal, vd, Gothia Kompetens
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp