Dela

Citat

Vi ser i vår analys att förändringar i lagstiftningen har haft en avgörande betydelse för antalet assistansmottagare. När det gäller ökningen av genomsnittligt antal timmar per person är förklaringen även rättspraxis och tillämpning av lagen.
Ann-Marie Begler
Assistansersättningen som infördes 1994 har gjort det möjligt för människor som lever med omfattande funktionsnedsättning att leva ett liv med ökat självbestämmande och frihet. Rapporten, som återspeglar utvecklingen, talar för att det nu är dags för en översyn av lagen.
Ann-Marie Begler
- Försäkringskassan har ett uppdrag att verka för ett jämställt uttag av bland annat VAB-dagar. Hur man väljer att fördela VAB-dagarna kan påverka lönen, den framtida pensionen och förankringen på arbetsmarknaden.
Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan
- Barnrättspolicyn är ett viktigt ställningstagande och vi ska nu kartlägga och exemplifiera på vilket sätt verksamheten och förmånerna inom socialförsäkringen berör barn utifrån ett barnrättsperspektiv. Detta kommer att vara grunden för hur vi ska agera utifrån barnens behov och barnens bästa inom ramen för vårt uppdrag inom socialförsäkringen.
Julie Jacobsson
Anna Fors, projektägare på Digitala kanaler, Försäkringskassan.
När vi började göra om vår webbplats letade vi efter bra exempel men hade svårt att hitta någon som var tillräckligt bra. Då tog vi beslutet att bli ”bäst i klassen inom tillgänglighet”
- Det är tydligt att mörka höstar leder till att vi har ett högt antal barn födda i juli månad. Det bästa sättet för nyblivna mammor och pappor att ta till sig föräldraförsäkringen är att använda sig av Försäkringskassans självbetjäningstjänster, säger Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan
Niklas Löfgren
- Barnperspektivet är och har varit en viktig del i Försäkringskassans arbete. För att ytterligare tydliggöra det så inrättar vi nu en barnrättspolicy som säkrar att alla verksamheter inom myndigheten följer barnkonventionen på det sätt som krävs utifrån vårt uppdrag, säger Karina Solax Stridh verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan
Karina Solax Stridh
- Vi vill integrera barnrättsperspektivet på ett systematiskt och strukturerat sätt inom Försäkringskassan. I det arbetet kommer policyn vara ett viktigt stödjande och vägledande dokument. Nu börjar arbetet med att kartlägga på vilket sätt barnrättspolicyn påverkar och berör vår verksamhet och vilka förändringar vi behöver göra, säger Julie Jacobsson verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.
Julie Jacobsson
- Ekonomin är ett av de viktigaste argumenten för att familjer inte delar jämställt. Men vissa familjer skulle faktiskt tjäna på att låta den med högre lön ta ut en större del av föräldrapenningen. Detta tycker vi är en viktig kunskap att förmedla, säger Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan.
Niklas Löfgren
På det här sättet samlar vi kompetensen under ett tak.
Louise Andersson
På sikt handlar det här samarbetet om att förenkla för nyanlända att orientera sig i Sverige och snabba på etableringsprocessen. Samtidigt blir det också effektivare för myndigheterna, om det blir mindre oklarheter och missförstånd
Louise Andersson
De tre utlysningsområdena togs fram i brett samråd. De projekt vi har valt att stödja ska, förutom att hålla hög vetenskaplig kvalité och vara nyttiga, även kunna omsättas i praktiken
Caroline Olgart Höglund, vetenskaplig sekreterare i Försäkringskassans vetenskapliga råd
Med de nuvarande reglerna kan omkring 8 500 arbetsgivare få ersättning. Med de nivåer som gäller från och med den 1 januari beräknar vi att 41 000 arbetsgivare skulle kunna få ersättning för höga sjuklönekostnader.
Line Wennberg
Antikrångelkatalogen är ett viktigt verktyg för oss. Vi arbetar systematiskt med att identifiera krångliga regler och föreslå ändringar för en enklare vardag för våra försäkrade.
Ann Persson Grivas
- Vi på HKScan i Kristianstad tycker arbetsplatsnära stöd är en bra hjälp i vårt arbete för att minska sjukfrånvaro och förbättra arbetsmiljön genom arbetsrotation och tillvaratagande av kompetens
Margaretha Langueville, vik. HR-chef.
- Det arbetsplatsnära stödet är en utredande insats. Stödet omfattar hjälp av en godkänd företagshälsovård eller annan godkänd aktör att kartlägga vilket stöd den anställda behöver för att kunna vara kvar i arbete eller komma tillbaka i arbete, det kan t ex handla om behov av anpassning av arbetsuppgifter, arbetstider eller för konsultation kring arbetshjälpmedel.
Rebecca Kolga, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan
Försäkringskassan jobbar aktivt för att ge bättre stöd till de som behöver det som mest, här är arbetsgivarna och vården viktiga samverkanspartners i att underlätta snabbare återgång i arbete. Vi kommer också kraftsamla för att förebygga sjukskrivningar
Laura Hartman, försäkringsdirektör och chef för avdelningen analys och prognos på Försäkringskassan.
Allmänheten har rätt att få information om socialförsäkringen och vi vill informera på ett sätt som syns och fastnar. Vår service och våra tjänster som underlättar när man till exempel behöver vabba eller få koll på sina kommande utbetalningar är viktiga att känna till
Anna Rudels, chef för externkommunikation på Försäkringskassan
Med hjälp av figurerna kan vi förmedla både allvarliga och lättsamma budskap utan att det upplevs som dokumentärt eller utpekande samtidigt som de fungerar väl ur ett mångfaldsperspektiv.
Anna Rudels
När omsorgsbehovet för barnen är som störst tar mammorna ut en ännu större andel av föräldrapenningen. Detta bekräftar bilden av att det är kvinnorna som tar större delen av omsorgsansvaret för barnen
Niklas Löfgren
Jag välkomnar all kunskap och forskning inom detta viktiga område eftersom det kan ge oss bättre verktyg att genomföra vårt uppdrag och hjälpa personer tillbaka i arbet
Dan Eliasson, Försäkringskassan generaldirektör
Vi är kunniga inom både medicin och sjukförsäkringen vilket innebär att vi kan hjälpa till att översätta medicinska termer till försäkringstermer
Kerstin Mattsson, chef för försäkringsmedicinska rådgivare på Försäkringskassan
Ökningen av sjukpenningtalet har under en längre tid legat på den här nivån. Utvecklingen ligger inom ramen för den prognos som gäller
Jan Larsson, utvärderingschef på Försäkringskassan
Dessa personer är ofta i behov av flera parallella insatser från olika aktörer, så det är viktigt att de olika aktörerna samarbetar på bästa sätt. Det finns annars risk för ett de hamnar utanför ett aktivt samhälls- och arbetsliv
Cecila Udin, Försäkringssamordnare på Försäkringskassan
På några ställen i landet kommer man t.ex. att anordna temadagar med föreläsningar och seminarier. Aktuella ämnen kan vara neuropsykiatriska funktionshinder och psykisk ohälsa hos unga kvinnor. På andra ställen kommer man att ta fram en plan för hur samverkan kan förbättras
Cecila Udin, Försäkringssamordnare på Försäkringskassan
Vi jobbar hela tiden med att utveckla våra tjänster för att förenkla vardagen för de försäkrade.
Gunilla Dyrhage, chef för digitala kanaler på Försäkringskassan.
Utbudet av status på ärenden som visas i Mina Sidor, i appen och som aviseringar via sms och e-mail kommer att bli större. Samtidigt som vi förenklar sparar vi också på miljön genom minska pappersanvändningen avsevärt.
Gunilla Dyrhage, chef för digitala kanaler på Försäkringskassan.
Av dagens seminarium förväntar jag mig konkreta förslag och konstruktiv dialog kring hur vi kan göra det bättre för individen.
Kerstin Mattsson
För mig som läkare och försäkringsmedicinsk rådgivare är individen alltid i centrum och vi behöver samarbeta kring hans eller hennes behov.
Kerstin Mattsson
Det kan till stor del förklaras av att personer med utländsk bakgrund ofta har en svagare position på arbetsmarknaden och därmed har lägre inkomster.
Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson
Detta kan alltså tolkas som att den ekonomiska familjepolitiken skapar förutsättningar för en sådan typ av familj att välja att vara lediga under 159 extra dagar.
Laura Hartman, analyschef
Det känns viktigt och bra att vi nu kan erbjuda denna samlade service även inom andra delar av socialförsäkringen
Dan Eliasson, generaldirektör på Försäkringskassan
Det verkar som att sjukskrivning oftare ses som en lösning för kvinnor medan man bättre på att hitta andra lösningar för män, till exempel anpassning av arbetet. Kanske är normen fortfarande att kvinnan ska orka med hemmet medan mannen ska orka med arbetet
Laura Hartman, analyschef på Försäkringskassan
Ett problem är att kvinnor oftare riskerar att sjukskrivas och medicineras för sådant som inte är en sjukdom utan snarare en besvärlig livssituation. Detta kan i värsta fall leda till en försämring av situationen,
Kerstin Jigmo, läkare och ansvarig för en jämställd sjukskrivning i Region Skåne
Det har länge ur ett jämställdhetsperspektiv ifrågasatts varför barnbidraget automatiskt skulle betalas ut till mamman. Förändringen har därför ett viktigt signalvärde.
Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson
Intressant är att en övervägande majoritet av de tillfrågade anser att föräldrapenningen bör delas mer lika och tycker att principen med en jämställdhetsbonus är positiv även om de själva inte påverkats
Laura Hartman som är analyschef på Försäkringskassan
Det blir tydligt i rapporten att ekonomin inte verkar vara det enda som styr hur föräldrar väljer att fördela sin föräldraledighet
Laura Hartman som är analyschef på Försäkringskassan
- När arbetsbördan hemma är som tyngst, kombinerat med ett ansvar även på arbetsmarknaden, då ser vi att sannolikheten för kvinnor att bli sjukskrivna är markant högre
Laura Hartman som är analyschef på Försäkringskassan.
- Resultatet bekräftar den gängse bilden att sjukskrivningar är färre bland kvinnor med högre utbildning och inkomst
Laura Hartman som är analyschef på Försäkringskassan.
- De senaste åren har vi förstärkt serviceutbudet så att flera kan möta oss i hemmet via appen, webben eller telefon. Vi kommer så klart inte nöja oss utan kommer fortsätta utveckla serviceutbudet så att kunderna får den information och det stöd de behöver
Ann Persson Grivas, försäkringsdirektör på Försäkringskassan
Många vet exempelvis inte om att man kan överlåta den tillfälliga föräldrapenningen till en kompis eller mor- och farföräldrar som avstår från att arbeta för att vabba i ens ställe. Eller att man kan vabba delar av dagen om man har ett arbete där det är svårt att vara hemma en hel dag
Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan
Det känns glädjande att regeringen uppmärksammat några av våra förslag på regeländringar. Det ligger helt i linje med vårt arbete att göra det enklare för de försäkrade
Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson
Det är orimligt att begära att man måste anmäla sjukfrånvaro till oss samma dag som man blir sjuk. Man har nog att tänka på ändå, med att till exempel boka in läkarbesök. Som arbetslös har man dessutom inte så stora marginaler och 7 dagar som man inte ges ersättning för gör stor skillnad.
Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson
Det känns bra att orättvisan i lagstiftningen jämnas ut så att även egna företagare får samma rättighet som arbetstagare
Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson
Detta ifrågasätter de frekvent förekommande argumenten om att det är mäns höga inkomster i sig som är anledningen till ojämlikt föräldrapenninguttag. Det ger en indikation om varför politiska åtgärder som inkluderar ekonomiska incitament för att öka mäns uttag har haft svårt att uppnå önskad effekt.
Laura Hartman, analyschef på Försäkringskassan.
Vi har gått igenom de idéer på förenklingar och antikrångel som våra kunder och medarbetare berättat om. Ibland är reglerna onödigt krångliga vilket skapar merjobb för våra kunder och även för oss. Försäkringskassan vill göra det enklare och bättre.
Mats Mattsson, verksamhetsansvarig inom föräldraförmåner