Dela

Kontakt

 • Kristiina Kulha

  informationschef


  Ärilsvägen 3 A, PB 18 00391 Helsingfors
  +358 30 474 2551
  +358 40 548 6914
  http://www.ttl.fi
 • Tiina Kaksonen

  koordinator, kommunikation


  Aapistie 1 90220 Uleåborg
  +358 30 474 3015
  +358 50 364 3158
 • Citat

  Den videoförmedlade arbetsformen skapar nya möjligheter vid sidan av traditionella gruppmöten. Den är också kostnadseffektiv, eftersom både deltagarna och handledarna kan delta i mötena på den egna hemorten och via sina egna datorer
  ledande experten Jaana Laitinen, Arbetshälsoinstitutet
  Det interna samarbetet och samarbetet med kundföretag och rehabiliteringsproducenter inom företagshälsovården är av central betydelse i processen för stödjande av arbetsförmågan.
  specialforskare Erja Sormunen, Arbetshälsoinstitutet
  Stödjande av arbetsförmågan hos anställda med problem från rörelseorganen förutsätter tydliga strukturer och gemensamma verksamhetsmodeller. För att kunna uppfylla de arbetsrelaterade målsättningarna måste man lära sig att tänka i nya banor och utveckla nya verktyg och nya arbetsforum.
  specialforskare Erja Sormunen, Arbetshälsoinstitutet
  Dessa två parallella servicesystem bör kunna sammanlänkas på ett sätt som möjliggör ett effektivt samarbete
  direktör Jorma Mäkitalo, Arbetshälsoinstutet
  Vårdreformen erbjuder ett utmärkt tillfälle att dra upp ramarna för samarbetet. För det behöver vi en ny bild av vårdsystemet.
  direktör Jorma Mäkitalo, Arbetshälsoinstitutet
  Vår uppfattning är att landskapet i egenskap av vårdanordnare i framtiden också ansvarar för sammanjämkningen av företagshälsovården och vårdtjänsterna
  direktör Jorma Mäkitalo, Arbetshälsoinstitutet
  Arbetsomformning (job crafting) innebär att arbetstagarna på eget initiativ söker utöka de resurser de behöver i sitt arbete: t.ex. utvecklingsmöjligheter, feedback från chefen eller stöd från arbetskamraterna
  docent, forskarprofessor Jari Hakanen, Arbetshälsoinstitutet
  Arbetsomformning innebär också att på eget initiativ söka nya utmaningar i arbetet, t.ex. genom att ta itu med nya och inspirerande projekt
  docent, forskarprofessor Jari Hakanen, Arbetshälsoinstitutet
  Hos arbetstagare som trots hög arbetspåfrestning strävade efter att omforma sitt arbete låg arbetsvälbefinnandet på samma nivå som hos arbetstagare med låg arbetspåfrestning
  docent, forskarprofessor Jari Hakanen, Arbetshälsoinstitutet
  Det tar lång tid att lära sig operera med robotassistens och för att upprätthålla färdigheten krävs det att man opererar ofta. Eftersom kirurgiska robotar är dyra, är operationerna koncentrerade till ett fåtal sjukhus
  forskare Laura Seppänen, Arbetshälsoinstitutet
  Vi märkte att det var överraskande sällan som operationsteamet behövde fästa uppmärksamhet vid robotens funktion, trots att det är fråga om en invecklad apparatur
  forskare Laura Seppänen, Arbetshälsoinstitutet
  Operationsteamets medlemmar lärde sig att förstå sitt eget och andras arbete på ett nytt sätt
  forskare Marika Schaupp, Arbetshälsoinstitutet
  Vi måste veta hur teknologin fungerar för att kunna ställa krav på de datasystem vi köper.
  generaldirektör Antti Koivula, Arbetshälsoinstitutet
  Alla behöver inte kunna programmera. Men det är lättare att genomföra förändringar, om man förbereder sig på att ens arbete kommer att förändras och utvecklar sitt kunnande om hur datasystemen fungerar. Man bör aktivt försöka påverka förändringen, och inte bara anpassa sig till den.
  generaldirektör Antti Koivula, Arbetshälsoinstitutet
  Fördelarna med kulturell mångformighet kan utnyttjas på många olika sätt beroende på arbetets målsättningar. Bra kulturkännedom är till nytta t.ex. när man söker sig ut på den internationella marknaden, både i fråga om produktutveckling och marknadsföring.
  Barbara Bergbom, senior expert, Arbetshälsoinstitutet
  I fortsättningen skulle det vara intressant att undersöka vilka ärenden som tas upp under mötena och hur interaktivt de behandlas
  forskaren Hanna Uusitalo, Arbetshälsoinstitutet
  Är de positiva resultaten tecken på att den lagstadgade representativa arbetarskyddssamverkan fungerar bra på de flesta arbetsplatser, men att kontakten till ledningssystemen ännu inte har funnit sin form?
  ombudsman Kerttuli Harjanne, Arbetarskyddcentralen
  Skillnaderna mellan olika yrkesgrupper har varit tämligen oförändrade under hela 2000-talet. Däremot har skillnaderna mellan åldergrupperna minskat
  Tuula Oksanen, ledande expert, Arbetshälsoinstitutet
  De som var 50 år eller äldre var sjukskrivna i genomsnitt 21 dagar år 2000, mot 14 dagar för dem som var yngre än 40 år. I fjol hade skillnaden mellan dessa åldersgrupper halverats. De som var 50 år eller äldre var sjukskrivna i genomsnitt 18 dagar och de som var yngre än 40 år var sjukskrivna 15 dagar i snitt
  Tuula Oksanen, ledande expert, Arbetshälsoinstitutet
  Sjuktalen är oroväckande med tanke på genomförandet av vårdreformen
  Tuula Oksanen, ledande expert, Arbetshälsoinsitutet
  Det är människor som bär upp det nya vårdsystemet. De utgör systemets stöttepelare i minst lika stor utsträckning som alla strukturella, administrativa och finansiella arrangemang. Ett bra arbetsklimat ger utdelning i form av bättre kundbetjäning
  direkrör Päivi Husman, Arbetshälsoinsitutet
  Ökningen av riskbruket var vanligare bland rökare och män och bland personer som uppgav att de led av depression
  docent, specialforskare Jaana Halonen, Arbetshälsoinstitutet
  Pensionsavgången ökar i takt med att de stora åldersklasserna blir äldre. Varje år går cirka 70 000 finländare i pension – det är alltså fråga om ett betydande samhällsfenomen. Pensioneringen innebär ökad fritid och förändringar i de sociala nätverken, vilket kan ha både negativa och positiva konsekvenser för folkhälsan
  akademiforskare Sari Stenholm, Åbo universitet
  Ett effektivt sätt att skydda huden var att använda långa kemikalieskyddshandskar i kombination med flera lager av engångshandskar som togs av efter hand: på så sätt undvek man också att sprida kemikalierna
  Specialexpert Katri Suuronen, Arbetshälsoinstitutet
  Infodring av gamla avloppsrör har under de senaste åren orsakat ett ökat antal fall av yrkeshudsjukdom
  Specialexpert Katri Suuronen, Arbetshälsoinstitutet
  Till exempel i programservicearbete var stort antal arbetsuppgifter en sådan faktor, som ofta ledde till avbrott. De som ofta avbröts i arbetet hade dubbelt så hög upplevd stress och sämre återhämtning än genomsnittet för hela undersökningspopulationen. I datasupportarbete däremot berodde avbrotten i arbetet oftast på att man samarbetade med ett stort antal kolleger. De som ofta blev avbrutna i arbetet hade dubbelt så hög upplevd stress och sämre återhämtning än genomsnittet för hela undersökningspopulationen
  Tiina Kalliomäki-Levanto, specialforskare, Arbetshälsoinsitutet
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp