Jaa

Yhteyshenkilöt

 • Kristiina Kulha

  Viestintäpäällikkö


  PL 18 00391 Helsinki Käyntiosoite: Arinatie 3 A (Pitäjänmäki)
  030 474 2551
  040 548 6914
  http://www.ttl.fi
 • Tiina Kaksonen

  Koordinaattori, viestintä


  Aapistie 1 90220 Oulu
  050 3643158
 • Lainaukset

  Ehkäisevä sosiaali- ja terveydenhuolto ja kuntoutus ovat osa-alueita, joissa Suomella on vielä paljon tehtävää. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sosiaaliturvan pitäisi vaikuttaa ennaltaehkäisevästi ja kestävästi. Syrjäytyminen voi siirtyä sukupolvelta toiselle tai se alkaa usein jo lapsuudessa. Asiakaslähtöistä, ihmisen omia voimavaroja vahvistavaa työotetta tarvitaan kaikissa palveluissa.
  Elli Aaltonen, pääjohtaja, Kela
  Nuorten aikuisten mielenterveyden tukeminen edellyttää katseen kohdistamista lapsuuteen ja varhaisnuoruuteen
  Miika Vuori, erikoistutkija, Kela
  Kuntoutustoimenpiteiden jakautumisella alueellisesti on suuria eroja, ja ne ovat suurimmillaan kuntoutuspsykoterapian kohdalla Pohjois- ja Etelä-Suomen välillä
  Marko Merikukka, tilastotutkija, THL
  Nuorten työkyvyttömien aikuisten tukemisessa kohti työelämää erityisinä haasteina ovat kuntoutustarjonnan sirpalemaisuus ja koordinoinnin vaikeudet
  Pauliina Mattila-Holappa, tutkija, Työterveyslaitos
  Tutkimustuloksemme antavat lisänäyttöä sille, että unihäiriöitä voidaan vähentää kiinnittämällä huomiota työtehtävien vaativuuteen ja hallittavuuteen sekä oikeudenmukaiseen kohteluun työpaikalla
  erikoistutkija, dosentti Jaana Halonen, Työterveyslaitos
  Esimiesten koulutus, erityisesti työntekijöiden tasapuolisen ja reilun kohtelun osalta, sekä töiden uudelleen organisointi voivat olla keinoja, joilla työstressiä voidaan vähentää ja edistää johtamisen oikeudenmukaisuutta työpaikoilla
  akatemiatutkija, dosentti Tea Lallukka, Työterveyslaitos
  Erityisesti haluamme selvittää, miten asiantuntijatyötä tekevät palautuvat ja huolehtivat hyvinvoinnistaan.
  vanhempi tutkija Annina Ropponen, Työterveyslaitos
  Tutkimus on ensimmäisiä, jossa hyödynnetään mobiiliteknologiaa ajankäyttötietojen keruussa. Hankkeessa käytetään Suomen Ekonomien kehittämää Aikani-sovellusta.
  vanhempi tutkija Annina Ropponen, Työterveyslaitos
  Tampereella tuloksia hyödynnetään systemaattisesti niin johdossa kuin työyhteisöissäkin, Pormestarin toimeksiannosta jokaisen esimiehen tulee käydä yksikkönsä Kunta10-tutkimuksen tulokset läpi ja valita yhdessä henkilöstön kanssa kyselyn tulosten perusteella kaksi työyhteisön kehittämiskohdetta sekä yksi vahvuus. Näistä johdetaan edelleen johtamisen tavoitteita. Tulokset huomioidaan myös työterveysyhteistyön kohdentamisessa.
  kertoo Tampereen kaupungin henkilöstöjohtaja Niina Pietikäinen
  Johtotähti-sivusto ja sitä tukeva pdf-julkaisu tarjoavat johtajille, esimiehille ja työntekijöille käytännönläheisiä vinkkejä ja ideoita siihen, miten työntekijälähtöisyyttä voi edistää työpaikoilla.
  tutkija Tiina Taipale, Työterveyslaitos
  Johtotähdessä esitettyjen työntekijälähtöisten toimintamallien taustalla on ajatus siitä, että hyvä johtaminen tukee ihmisten työssä onnistumista ja oppimista. Sitoutuminen syntyy siitä, miten ihmisiä kohdellaan. Työntekijälähtöisen ja ketterän yrityskulttuurin työpaikoilla arvot ja käytännöt henkivät sitoutumista työntekijöihin.
  tutkija Tiina Taipale
  Rekrytointitilanteessa kannattaa tuoda avoimesti esille, millaisesta yrityksestä on kyse. Kannattaa myös antaa työkavereiden sanoa sanansa valintaan. Näin luottamus voi syntyä heti työsuhteen ensi metreillä.
  erikoistutkija Minna Janhonen, Työterveyslaitos
  Työntekijöiden sitoutumista ja osallistumista turvallisuuskulttuurin kehittämiseen tulisi jatkossa vahvistaa, ja tällaista työtä on jo hankkeeseen osallistuneissa organisaatioissa aloitettukin.
  erikoistutkija Anna-Maria Teperi, Työterveyslaitos
  ISM-koodi on saattanut liikaa korostaa aluksen päällikön vastuuta ja määräysvaltaa vahvistaen näin merenkulun hierarkista luonnetta.
  erikoistutkija Anna-Maria Teperi Työterveyslaitos
  Turvallisuus on Finnairille aina ensimmäinen prioriteetti kaikessa toiminnassamme. Yhdessä tehty tutkimus antaa meille tärkeää tieteellisesti todettua tietoa lähi- ja kaukoliikenteen eri vuorokaudenaikoihin liittyvistä rasittavuustekijöistä, ja sen avulla voimme vahvistaa jo olemassa olevia väsymyksen hallintaan liittyviä käytäntöjämme entisestään.
  lentotoiminnan johtaja Jari Paajanen, Finnair
  Yölennot ovat päivälentoja rasittavampia, vaikka lentäjä olisi nukkunut lentoa edeltävänä yönä varsin hyvin. Tämä johtuu siitä, että vireyden vuorokausirymi on alimmillaan yöllä. Päivävuoroa tekevä jaksaa paremmin, vaikka olisi nukkunut edellisenä yönä tavallista vähemmän.
  vanhempi tutkija Mikael Sallinen, Työterveyslaitos
  Työuravalmennuksen myönteiset vaikutukset sairauspoissaoloihin voivat selittyä kahdella tavalla. Parantunut työuran hallinta voi vähentää suoraan masennusoireita ja lisätä työssä jatkamisen motivaatiota. Tai työuran parempi hallinta voi tukea henkilön selviytymistä ja jaksamista työssä, vaikka tällä olisikin iän tuomia vaivoja kuten selkäkipua tms.
  johtaja Salla Toppinen-Tanner, Työterveyslaitos
  Kun työntekijät vertaisryhmissä saavat toisiltaan uusia työkaluja työuransa hallintaan ja keinoja uraesteiden ja vaikeuksien hallintaan, vahvistuu heidän valmistautuneisuus uran hallintaan mikä kasvattaa omaa sisäistä motivaatiota työuraan liittyviin tavoitteisiin. Näillä muutoksilla on myös aiemmissa tutkimuksissa todettu myönteisiä pitkäaikaisia vaikutuksia niin työuraan kuin hyvinvointiinkin, erityisesti masennusoireiden vähenemiseen.
  tutkimusprofessori Jukka Vuori, Työterveyslaitos
  Esimerkiksi ohjelmistopalvelutyössä yksittäinen olosuhde, josta seurasi usein keskeytyksiä, oli tehtävien suuri määrä. Näillä usein keskeytyksiä kohdanneilla oli kaksinkertainen määrä koettua stressiä ja huonoa palautumista verrattuna koko aineiston keskimääräiseen arvioon.
  erikoistutkija Tiina Kalliomäki-Levanto
  Tulokset tuovat esiin työn viikoittaista vaihtelua, mitä kerran vuodessa tehtävät yksittäiset kyselyt eivät tavoita
  erikoistutkija Tiina Kalliomäki-Levanto
  Epoksihartsi on voimakkaasti herkistävä eli allergiaa aiheuttava kemikaali. Epoksihartsia käsiteltäessä tulee käyttää oikeanlaisia kemikaalisuojakäsineitä. Tämän lisäksi vaatteet on suojattava roiskeilta ja pintojen likaantuminen on estettävä
  Työterveyslaitoksen vanhempi asiantuntija Helene Stockmann-Juvala
  Turvallisilla työskentelytavoilla ja oikeilla torjuntateknisillä toimenpiteillä työskentely 3D-tulostimien parissa on kuitenkin turvallista.
  Työterveyslaitoksen erikoistutkija Anna-Kaisa Viitanen
  Puuttuminen kiusaamiseen on monelle esimiehelle vaikeaa, mutta se on taito, jonka voi oppia. Valmennukseemme osallistuneet esimiehet kokivat saaneensa työkaluja kiusaamisen puheeksi ottamiseen ja konfliktin selvittämiseen.
  johtava asiantuntija Maarit Vartia Työterveyslaitoksesta
  Jokainen työyhteisön jäsen on vastuussa omasta käyttäytymisestään, mutta johdolla ja esimiehillä on tärkeä rooli häirinnän tai kiusaamisen ehkäisyssä, korostaa hankkeen ohjausryhmän jäsen.
  työelämän kehittämisen asiantuntija Merja Rusanen Kuntatyönantajista
  Myös rakentavan palautteen ja arvostuksen puute sekä epäselvät tehtävänkuvat ja tavoitteet olivat läsnä monella työpaikalla
  tutkija Minna Toivanen
  Väsyneenä asiallinen keskustelu ja esimerkiksi väärinkäsitysten onnistunut ratkominen voi olla vaikeaa
  työterveyspsykologi Heli Hannonen
  Sisäpiposukupolven ja sähköpostien printtaajien kohtaaminen työyhteisössä luo positiivista virtaa.
  Kyselyyn vastannut HR-asiantuntija
  Suomalaisten työyhteisöjen monimuotoisuuden kirjo on laaja ja laajenee lisääntyneen maahanmuuton myötä entisestäään.
  vanhempi asiantuntija Barbara Bergbom, Työterveyslaitos
  Peräti 73 prosenttia vastaajista katsoi, että itsensä johtamisen taidoissa on puutteita vähintään jossain määrin.
  tutkija Minna Toivanen, Työterveyslaitos
  Vaikka tarvetta sosiaalityön resurssien lisäämiseen on, voivat esimies ja työyhteisö myös itse kehittää työtä. Kehittämistyölle pitää kuitenkin muistaa varata aikaa.
  professori Paula Salo
  Sosiaalityöntekijöiden hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen on tärkeää kiinnittää huomiota paitsi työhyvinvoinnin vuoksi myös sosiaalipalvelujen laadun varmistamiseksi. Sosiaalityöntekijät vaikuttavat voimakkaasti asiakkaidensa elämään ja vaikuttamalla työntekijöiden hyvinvointiin voidaan vaikuttaa myös asiakkaiden hyvinvointiin.
  Professori Paula Salo
  Voimakas rakennemuutos työterveyshuollossa on jatkunut koko 2000-luvun ajan
  erityisasiantuntija Kirsi Lappalainen
  Lähes kaikki palkansaajat ovat työterveyshuollon piirissä, minkä vuoksi työterveyshuollolla on tärkeä rooli sote-palveluiden kokonaisuudessa. Erityisesti työkykyasioiden hoidossa työterveyshuollon ja muun sote-palvelun saumaton yhteistyö on tärkeää. Jotta palvelu toimisi mahdollisimman sujuvasti, on työterveyshuolto nivellettävä ja integroitava osaksi maakunnallista sotea
  johtaja Jorma Mäkitalo
  Olemme koonneet suositukseen erilaisia työkaluja kuten oirekyselyjä, mittareita ja toimintakyvyn arviointiasteikkoja, jotka tukevat työpaikalla tehtyjä havaintoja ja auttavat myös työntekijää ymmärtämään omaa tilannettaan.
  Katri Tiitola,
  Valvontahenkilöstön työ on muutoksessa muun rikosseuraamusalan työn rinnalla. Tulevaisuudessa aktivoivan lähityön merkitys korostuu, ja sen edistämiseksi tarvitaan työntekijälähtöistä kehittämistä
  erikoistutkija Hilkka Ylisassi
  Vartija joutuu päivittäisessä toiminnassaan puntaroimaan teoissaan, kallistuuko hän esimerkiksi rutiinien sujuvuuden ja turvallisuuden vai yksittäisen vangin kannalta kuntouttavan vuorovaikutteisen teon puolelle
  erikoistutkija Hilkka Ylisassi
  Teollisille nanomateriaaleille voi altistua niiden elinkaaren kaikissa vaiheissa.
  tutkimusprofessori Kai Savolainen, Työterveyslaitos
  Viisain tapa torjua terveyshaittoja on altistumisen ehkäiseminen esimerkiksi suljettuja tuotantoprosesseja kehittämällä sekä ilmanvaihtoratkaisuja ja työn järjestelyjä parantamalla. Suojavaatteiden ja hengityssuojainten käyttö on järkevää ja altistumispitoisuuksia on seurattava.
  tutkimusprofessori Kai Savolainen
  Yrittäjä voi vahvistaa hyvinvointiaan esimerkiksi verkostoitumalla
  Vanhempi asiantuntija Anne Salmi
  (Yrittäjyyden tuottamiin työpaikkoihin liittyvien) Odotusten todentuminen riippuu pitkälti pienten yritysten menestyksestä ja kyvystä kasvaa.
  Erikoistutkija Minna Janhonen
  Direktiivillä asetetaan sitovat raja-arvot 13 syöpävaarallisielle aineelle. Raja-arvolla tarkoitetaan sitä kemiallisen altisteen keskiarvopitoisuutta, joka ei saa ylittyä työntekijän hengitysilmassa työpäivän aikana
  vanhempi asiantuntija Helene Stockmann-Juvala
  Palomiehet olisi ilmoitettava ASA-rekisteriin ja heidän terveydentilaansa tulisi seurata tehostetusti
  Juha Laitinen
  Poikkeuksellisiin altistumistilanteisiin täytyy luoda lisäksi toimintaohjeet sekä perustaa altistumistili, johon rekisteröidään palomiesten ja kalustonhuollossa työskentelevien altistuminen tunnin tarkkuudella
  Juha Laitinen
  Dieselpakokaasuille altistumisen seurantaan ja hallintaan tulisi kiinnittää huomioita erityisesti kaivoksissa ja tunnelityömailla, joissa pitoisuudet voivat kohota hyvinkin korkeiksi.
  vanhempi asiantuntija Tiina Santonen, Työterveyslaitos
  Valitse ajanjakso -
  Hakusi ei tuottanut tuloksia
  Hakusi ei tuottanut enempää tuloksia
  Takaisin alkuun