Jaa

Yhteyshenkilöt

 • Kristiina Kulha

  Viestintäpäällikkö


  PL 18 00391 Helsinki Käyntiosoite: Arinatie 3 A (Pitäjänmäki)
  030 474 2551
  040 548 6914
  http://www.ttl.fi
 • Tiina Kaksonen

  Koordinaattori, viestintä


  Aapistie 1 90220 Oulu
  050 3643158
 • Lainaukset

  Mitä varhemmin kontakti työelämään syntyy, sitä paremmat mahdollisuudet kehitysvammaisella henkilöllä on työllistyä avoimille työmarkkinoille. Sopiva vaihe tutustua työelämään olisi 14–16 -vuotiaana, kertoo dosentti Nina Nevala Työterveyslaitoksesta.
  dosentti Nina Nevala, Työterveyslaitos
  Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että työ- ja toimintakeskukset eivät edistä kehitysvammaisten henkilöiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille.
  dosentti Antti Teittinen, Kehitysvammaliitto
  Työn tavoitteista riippuen kulttuurista monimuotoisuutta voidaan hyödyntää monella eri tavalla. Kulttuurien tuntemuksesta on hyötyä esimerkiksi kansainvälisille markkinoille mentäessä sekä tuotekehityksessä että markkinoinnissa.
  Barbara Bergbom, vanhempi asiantuntija, Työterveyslaitos
  Jatkossa olisikin kiinnostavaa päästä tutkimaan, mitä asioita palavereissa käsitellään ja miten vuorovaikutteista käsittely on.
  tutkija Hanna Uusitalo, Työterveyslaitos
  Kertovatko positiiviset tulokset siitä, että lakisääteinen edustuksellinen työsuojelun yhteistoiminta sujuu useilla työpaikoilla hyvin, mutta yhteys johtamisjärjestelmiin on vielä hakemassa muotoaan?
  asiantuntija Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus
  Ammattiryhmien väliset erot sairauspoissaoloissa ovat pysyneet melko vakaina koko 2000-luvun mutta ikäryhmien väliset erot ovat tasoittuneet.
  johtava asiantuntija Tuula Oksanen Työterveyslaitos
  Ihmiset luovat uuden soten. He ovat tukipilari, joka kannattelee sotea vähintään yhtä suuresti kuin rakenteelliset, hallinnolliset ja rahoitukselliset järjestelyt. Hyvä työilmapiiri näkyy asiakaspalvelussa, muistuttaa.
  johtaja Päivi Husman, Työterveyslaitos
  Työssä käyvien työkyky ei saa jäädä sote-uudistuksen uhriksi.
  Jorma Mäkitalo, johtaja, Työterveyslaitos
  Omaa motivaatiota kasvattaa, kun työkaveri lähtee pyörällä kotiin, vaikka vähän sataisi. Kun näkee muiden selviytyvän ja onnistuvan, herää tunne, että myös itsellä on samanlaisia kykyjä ja mahdollisuuksia
  vanhempi tutkija Sirpa Lusa, Työterveyslaitos
  Esimerkiksi jos terveys on meille tärkeä arvo, olemme valmiita ponnistelemaan enemmän terveyttä edistävien asioiden eteen
  vanhempi tutkija Sirpa Lusa, Työterveyslaitos
  Nolla-ajattelu on tahtotila, joka edellyttää aitoa sitoutumista ja käytännön tekoja työn arjessa. Se on välittämistä ja aitoa yhteistyötä. Näin toimien tuloksia tulee vääjäämättä, kuten toteutuneet huippusuoritukset jälleen kerran osoittavat.
  Nolla tapaturmaa –foorumin ohjausryhmän puheenjohtaja, turvallisuuspäällikkö Jari Haijanen Sappi Finland I Oy:stä.
  Nuoret valtaavat Työterveyslaitoksen -tempauksella, joka on osa Made by Finland – Suomi 100 -kampanjaa, haluamme kertoa nuorille suomalaisen työelämän vahvuuksista. Suomalainen työelämä on kansainvälisesti vertailtuna monella tavalla sekä tehokas että laadukas ja haluamme tuoda tätä esiin myös tulevalle työntekijäsukupolvelle. Samalla toivomme nuorilta palautetta, mihin suuntaan työelämää kannattaa tulevaisuudessa edelleen kehittää
  pääjohtaja Antti Koivula, Työterveyslaitos
  Alkoholin riskikäytön lisääntyminen oli yleisempää tupakoijilla, miehillä ja niillä jotka raportoivat masennusta
  erikoistutkija, dosentti Jaana Halonen, Työterveyslaitos
  Suurten ikäluokkien ikääntyessä noin 70 000 suomalaista jää vuosittain eläkkeelle, joten kyseessä on merkittävä yhteiskunnallinen ilmiö. Eläköitymiseen liittyy lisääntynyt vapaa-aika sekä muutoksia sosiaalisissa verkostoissa, millä voi olla joko haitallisia tai myönteisiä kansanterveydellisiä seuraamuksia.
  akatemiatutkija, dosentti Sari Stenholm, Turun yliopisto
  Vaikka työuupumuksen taustalla on puutteita työoloissa, työuupumus kehittyy aina vuorovaikutuksessa työntekijän ja työn välillä. Interventioiden yksilöpainotteisuus liittynee työkyvyn heikkenemiseen vakavan työuupumuksen yhteydessä, mistä seuraa yksilön tuen tarve
  tutkimuksen johtaja, työterveyspsykologian dosentti Kirsi Ahola, Työterveyslaitos
  Lähiesimies on keskeinen toimija työpaikalla työntekijän työhyvinvoinnin varmistamiseksi. Työpaikan toimintamalleja sekä varhaiseen että työhön paluun tukeen voidaan soveltaa myös työuupumuksen yhteydessä
  tutkimuksen johtaja, työterveyspsykologian dosentti Kirsi Ahola, Työterveyslaitos
  Työterveyshuollolta edellytetään aktiivisuutta, jopa vetovastuuta. Asiakasorganisaation pitää puolestaan sallia ja mahdollistaa työterveyshuollon aktiivinen rooli.
  erikoistutkija Merja Turpeinen, Työterveyslaitos
  Jotta kehittämishankkeiden tulokset eivät jäisi kokeiluasteelle, kannattaa yhteisen kehittämisen toimintamalli kiinnittää olemassa oleviin, henkilöstöä osallistaviin käytäntöihin. Näin kehittämisestä tulee vaivattomampaa, osa rutiinia.
  erikoistutkija Merja Turpeinen, Työterveyslaitos
  Vaativien ja aikaa vievien kohteiden rinnalla kannattaa tehdä nopeita ja helppoja muutoksia, esimerkiksi sopia uudesta palaverikäytännöstä tai paremmasta valaistuksesta.
  erikoistutkija Hilkka Ylisassi, Työterveyslaitos
  Altistumista ftalaateille havaittiin pinnoitettujen kankaiden, kaapelien ja muovituotteiden valmistuksessa. Näissä tapauksissa kyseessä olivat uudemmat, vähemmän haitalliset ftalaatit ja altistuminen oli niin matalalla tasolla, että siitä ei ole terveysvaaraa,
  erikoistutkija Simo Porras, Työterveyslaitos
  Vanhemmat ftalaatit (DBP, BBP ja DEHP) voivat vahingoittaa sikiön kivesten ja ulkoisten sukuelinten kehitystä raskauden aikana. Niillä voi olla pitkäaikaisia vaikutuksia lisääntymiseen.
  vanhempi asiantuntija, toksikologi Tiina Santonen, Työterveyslaitos
  Tutkimuksen tulos on mielenkiintoinen, mutta yksi tutkimus ei vielä todista havaintoa toksisuuden ja oireilun välillä varmaksi eikä yksinään ratkaise sisäilmasto-ongelmia. Tarvitaan paitsi lisää tutkimusta myös koko aiheeseen liittyvän kirjallisuuden tarkastelua.
  Anne Hyvärinen, Asuinympäristö ja terveys -yksikön päällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
  Jos mitataan vain ilman tai pölyn toksisuutta, voi moni tärkeä sisäilmaongelma, kuten ilmanvaihdon puutteet, jäädä havaitsematta, muistuttaa johtaja Sanna Lappalainen Työterveyslaitoksesta.
  Sanna Lappalainen, Työtilat-yksikön johtaja, Työterveyslaitos
  Vanhojen viemäriputkien sisäpuolinen pinnoitus on aiheuttanut viime vuosina enenevästi ammatti-ihotauteja
  erityisasiantuntija Katri Suuronen, Työterveyslaitos
  Tehokkaaksi ihonsuojaukseksi todettiin pitkävartinen kemikaalinsuojakäsine yhdistettynä useisiin kertakäyttökäsineisiin, joita riisuttiin vaiheittain: tällä pystyttiin myös välttämään kemikaalien leviäminen ympäristöön
  erityisasiantuntija Katri Suuronen, Työterveyslaitos
  Ehkäisevä sosiaali- ja terveydenhuolto ja kuntoutus ovat osa-alueita, joissa Suomella on vielä paljon tehtävää. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sosiaaliturvan pitäisi vaikuttaa ennaltaehkäisevästi ja kestävästi. Syrjäytyminen voi siirtyä sukupolvelta toiselle tai se alkaa usein jo lapsuudessa. Asiakaslähtöistä, ihmisen omia voimavaroja vahvistavaa työotetta tarvitaan kaikissa palveluissa.
  Elli Aaltonen, pääjohtaja, Kela
  Nuorten aikuisten mielenterveyden tukeminen edellyttää katseen kohdistamista lapsuuteen ja varhaisnuoruuteen
  Miika Vuori, erikoistutkija, Kela
  Kuntoutustoimenpiteiden jakautumisella alueellisesti on suuria eroja, ja ne ovat suurimmillaan kuntoutuspsykoterapian kohdalla Pohjois- ja Etelä-Suomen välillä
  Marko Merikukka, tilastotutkija, THL
  Nuorten työkyvyttömien aikuisten tukemisessa kohti työelämää erityisinä haasteina ovat kuntoutustarjonnan sirpalemaisuus ja koordinoinnin vaikeudet
  Pauliina Mattila-Holappa, tutkija, Työterveyslaitos
  Tutkimustuloksemme antavat lisänäyttöä sille, että unihäiriöitä voidaan vähentää kiinnittämällä huomiota työtehtävien vaativuuteen ja hallittavuuteen sekä oikeudenmukaiseen kohteluun työpaikalla
  erikoistutkija, dosentti Jaana Halonen, Työterveyslaitos
  Esimiesten koulutus, erityisesti työntekijöiden tasapuolisen ja reilun kohtelun osalta, sekä töiden uudelleen organisointi voivat olla keinoja, joilla työstressiä voidaan vähentää ja edistää johtamisen oikeudenmukaisuutta työpaikoilla
  akatemiatutkija, dosentti Tea Lallukka, Työterveyslaitos
  Erityisesti haluamme selvittää, miten asiantuntijatyötä tekevät palautuvat ja huolehtivat hyvinvoinnistaan.
  vanhempi tutkija Annina Ropponen, Työterveyslaitos
  Tutkimus on ensimmäisiä, jossa hyödynnetään mobiiliteknologiaa ajankäyttötietojen keruussa. Hankkeessa käytetään Suomen Ekonomien kehittämää Aikani-sovellusta.
  vanhempi tutkija Annina Ropponen, Työterveyslaitos
  Tampereella tuloksia hyödynnetään systemaattisesti niin johdossa kuin työyhteisöissäkin, Pormestarin toimeksiannosta jokaisen esimiehen tulee käydä yksikkönsä Kunta10-tutkimuksen tulokset läpi ja valita yhdessä henkilöstön kanssa kyselyn tulosten perusteella kaksi työyhteisön kehittämiskohdetta sekä yksi vahvuus. Näistä johdetaan edelleen johtamisen tavoitteita. Tulokset huomioidaan myös työterveysyhteistyön kohdentamisessa.
  kertoo Tampereen kaupungin henkilöstöjohtaja Niina Pietikäinen
  Johtotähti-sivusto ja sitä tukeva pdf-julkaisu tarjoavat johtajille, esimiehille ja työntekijöille käytännönläheisiä vinkkejä ja ideoita siihen, miten työntekijälähtöisyyttä voi edistää työpaikoilla.
  tutkija Tiina Taipale, Työterveyslaitos
  Johtotähdessä esitettyjen työntekijälähtöisten toimintamallien taustalla on ajatus siitä, että hyvä johtaminen tukee ihmisten työssä onnistumista ja oppimista. Sitoutuminen syntyy siitä, miten ihmisiä kohdellaan. Työntekijälähtöisen ja ketterän yrityskulttuurin työpaikoilla arvot ja käytännöt henkivät sitoutumista työntekijöihin.
  tutkija Tiina Taipale
  Rekrytointitilanteessa kannattaa tuoda avoimesti esille, millaisesta yrityksestä on kyse. Kannattaa myös antaa työkavereiden sanoa sanansa valintaan. Näin luottamus voi syntyä heti työsuhteen ensi metreillä.
  erikoistutkija Minna Janhonen, Työterveyslaitos
  Työntekijöiden sitoutumista ja osallistumista turvallisuuskulttuurin kehittämiseen tulisi jatkossa vahvistaa, ja tällaista työtä on jo hankkeeseen osallistuneissa organisaatioissa aloitettukin.
  erikoistutkija Anna-Maria Teperi, Työterveyslaitos
  ISM-koodi on saattanut liikaa korostaa aluksen päällikön vastuuta ja määräysvaltaa vahvistaen näin merenkulun hierarkista luonnetta.
  erikoistutkija Anna-Maria Teperi Työterveyslaitos
  Turvallisuus on Finnairille aina ensimmäinen prioriteetti kaikessa toiminnassamme. Yhdessä tehty tutkimus antaa meille tärkeää tieteellisesti todettua tietoa lähi- ja kaukoliikenteen eri vuorokaudenaikoihin liittyvistä rasittavuustekijöistä, ja sen avulla voimme vahvistaa jo olemassa olevia väsymyksen hallintaan liittyviä käytäntöjämme entisestään.
  lentotoiminnan johtaja Jari Paajanen, Finnair
  Yölennot ovat päivälentoja rasittavampia, vaikka lentäjä olisi nukkunut lentoa edeltävänä yönä varsin hyvin. Tämä johtuu siitä, että vireyden vuorokausirymi on alimmillaan yöllä. Päivävuoroa tekevä jaksaa paremmin, vaikka olisi nukkunut edellisenä yönä tavallista vähemmän.
  vanhempi tutkija Mikael Sallinen, Työterveyslaitos
  Työuravalmennuksen myönteiset vaikutukset sairauspoissaoloihin voivat selittyä kahdella tavalla. Parantunut työuran hallinta voi vähentää suoraan masennusoireita ja lisätä työssä jatkamisen motivaatiota. Tai työuran parempi hallinta voi tukea henkilön selviytymistä ja jaksamista työssä, vaikka tällä olisikin iän tuomia vaivoja kuten selkäkipua tms.
  johtaja Salla Toppinen-Tanner, Työterveyslaitos
  Kun työntekijät vertaisryhmissä saavat toisiltaan uusia työkaluja työuransa hallintaan ja keinoja uraesteiden ja vaikeuksien hallintaan, vahvistuu heidän valmistautuneisuus uran hallintaan mikä kasvattaa omaa sisäistä motivaatiota työuraan liittyviin tavoitteisiin. Näillä muutoksilla on myös aiemmissa tutkimuksissa todettu myönteisiä pitkäaikaisia vaikutuksia niin työuraan kuin hyvinvointiinkin, erityisesti masennusoireiden vähenemiseen.
  tutkimusprofessori Jukka Vuori, Työterveyslaitos
  Esimerkiksi ohjelmistopalvelutyössä yksittäinen olosuhde, josta seurasi usein keskeytyksiä, oli tehtävien suuri määrä. Näillä usein keskeytyksiä kohdanneilla oli kaksinkertainen määrä koettua stressiä ja huonoa palautumista verrattuna koko aineiston keskimääräiseen arvioon.
  erikoistutkija Tiina Kalliomäki-Levanto
  Tulokset tuovat esiin työn viikoittaista vaihtelua, mitä kerran vuodessa tehtävät yksittäiset kyselyt eivät tavoita
  erikoistutkija Tiina Kalliomäki-Levanto
  Epoksihartsi on voimakkaasti herkistävä eli allergiaa aiheuttava kemikaali. Epoksihartsia käsiteltäessä tulee käyttää oikeanlaisia kemikaalisuojakäsineitä. Tämän lisäksi vaatteet on suojattava roiskeilta ja pintojen likaantuminen on estettävä
  Työterveyslaitoksen vanhempi asiantuntija Helene Stockmann-Juvala
  Turvallisilla työskentelytavoilla ja oikeilla torjuntateknisillä toimenpiteillä työskentely 3D-tulostimien parissa on kuitenkin turvallista.
  Työterveyslaitoksen erikoistutkija Anna-Kaisa Viitanen
  Puuttuminen kiusaamiseen on monelle esimiehelle vaikeaa, mutta se on taito, jonka voi oppia. Valmennukseemme osallistuneet esimiehet kokivat saaneensa työkaluja kiusaamisen puheeksi ottamiseen ja konfliktin selvittämiseen.
  johtava asiantuntija Maarit Vartia Työterveyslaitoksesta
  Jokainen työyhteisön jäsen on vastuussa omasta käyttäytymisestään, mutta johdolla ja esimiehillä on tärkeä rooli häirinnän tai kiusaamisen ehkäisyssä, korostaa hankkeen ohjausryhmän jäsen.
  työelämän kehittämisen asiantuntija Merja Rusanen Kuntatyönantajista
  Myös rakentavan palautteen ja arvostuksen puute sekä epäselvät tehtävänkuvat ja tavoitteet olivat läsnä monella työpaikalla
  tutkija Minna Toivanen
  Valitse ajanjakso -
  Hakusi ei tuottanut tuloksia
  Hakusi ei tuottanut enempää tuloksia
  Takaisin alkuun