Dela

Om oss

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra 2 000 medarbetare finns på 130 platser i Sverige och vi omsätter 7 miljarder kronor. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se.

Citat

Det här är en lösning som jag tror många ser fram emot.
Henrik Rasila, projektchef
Säkerheten för gående och cyklister är extra högt prioriterat i projektet.
Anna-karin Wärn
Det här är geografiska områden där vi ser en stark marknad och stora utvecklingsmöjligheter för vår affär.
Anders Gustafsson, divisionschef Beläggning
Vi vill göra tillvaron så smidig som möjligt för de kringboende.
Marcus Johansson, projektchef
Vi har alltid högt fokus på säkerheten.
Mikael Fransson, projektchef
Vi har alltid mycket höga säkerhetskrav för sprängningsarbeten.
Kalle Mattsson, platschef
Tidigare har Svevia sanerat bostadsområdet intill fabriken. Det känns trevligt att vara tillbaka i Klippan och fortsätta arbetet med att ta bort förorenad jord.
Marie Eriksson, arbetschef, Marksanering
Att bygga broar över befintliga järnvägsspår är alltid en utmaning, eftersom det är mycket extra säkerhetsaspekter att tänka på.
Magnus Skoglund, projektchef
Att bygga broar över befintliga järnvägsspår är alltid en utmaning, eftersom det är mycket extra säkerhetsaspekter att tänka på.
Magnus Skoglund, projektchef
– Utbyggnaden av vägnätet under de senaste åren gör det möjligt att bo och pendla till och från Ingarö,
Carolina Detterfelt, arbetschef
Strategin mot ökad specialisering och renodling av affären ligger fast och kommer framöver att kombineras med ökat fokus på kunderna och att skapa lönsam tillväxt.
Zdravko Markovski, vd och koncernchef
Programmet fokuserar på att utveckla traineernas personliga egenskaper och ledarskapsförmågor.
Pia Lenkel, HR-chef
Det är ett så pass stort vägbygge att framkomligheten kommer att bli påverkad.
Sofia Runesson, projektchef
Två lösa trådar som nu finns i det kommunala vägnätet knyts ihop vilket kommer att skapa ett ännu bättre flyt i trafiken och underlätta vardagen för trafikanter som passerar Skönsberg.
Anna-Karin Olofsson, platschef
Jag är mycket glad över att Robert Nyhlén tar över ansvaret för arbetschefsområde Luleå och att vi samtidigt kan visa att det finns karriärmöjligheter i Svevia. Norrbotten är en strategiskt viktig marknad med stora möjligheter till expansion.
Olle Öberg, chef division Drift
Vi ska förstärka erosionsskyddet med mer material och med dykare även bygga en så kallad betongmadrass för att säkra dammen.
Håkan Nilsson, produktionschef, Svevia.
Vi har ett gott samarbete med Lunds kommun och dessutom är uppdraget lite speciellt då vi bland annat ska skapa en konstgjord sjö och en inhägnad boskapshage.
Fredrik Schéle, projektchef
Det är riktigt roligt att vi kan fortsätta vårt samarbete med Eon som vi tycker fungerar mycket bra.
Fredrik Schéle, projektchef
Svevia är ett intressant bolag med många möjligheter inte minst med tanke på sin strategiska inriktning som specialist på anläggningar, vägar och infrastruktur.
Carolina Detterfelt, tillträdande arbetschef
Vi är mycket nöjda med rekryteringen av Zdravko Markovski. Hans person, erfarenhet och kompetens är helt rätt för att leda den fortsatta utvecklingen av Svevia som en konkurrenskraftig aktör.
Olle Ehrlén, styrelseordförande
I takt med att kommunen utvecklas och förutsättningar förändras behöver trafikmiljöer byggas om och anpassas.
Christina Sandin, arbetschef
Från glasbruken är det främst arsenik, kadmium, bly och antimon som medför störst hälsorisker. Samtliga ämnen är hälsoskadliga.
Johnny Palmberg, produktionschef
Det är helt enkelt en landsväg som ska förvandlas till en kommunal lokalgata. Vi rustar upp den, lägger ny asfalt och bygger gång- och cykelbanor för bättre trafiksäkerhet för de oskyddade trafikanterna.
Öivind Petersson, arbetschef
När det ska exploateras och byggas nya områden är det alltid mycket arbete som ska utföras innan det börjar ta form. Svevia utför ofta uppdrag på den här typen av områden, det kan vara mark som behöver saneras eller förstärkas, ledningar ska grävas ner, vägar behöver byggas och grönområden anläggas.
Marcus Selander, projektchef
Vi värnar om miljön och tar ansvar när det kommer till att driva vår verksamhet på ett hållbart och miljövänligt sätt. Att tillverka asfalt är en koldioxidintensiv verksamhet och vi jobbar ständigt med att minimera utsläppen. Vi är därför mycket nöjda med att få möjligheten att prova detta förnybara bränsle i våra asfaltverk,
Magnus Pettersson, entreprenadingenjör, Svevia.
Dränagesystemet som vi ska installera är ett övervakningssystem som fångar upp och mäter hur stort eventuellt läckage är genom dammen. Det är en vanligt förekommande åtgärd som behöver göras för att dammanläggningar ska klara de säkerhetskrav som måste uppfyllas.
Öivind Petersson
Tyresö är en stark tillväxtkommun vilket gör marknaden mycket intressant för oss som bygger infrastruktur. Det känns bra, då den här typen av arbete är vår specialisering och det vi kan bäst. Vi har duktiga medarbetare som är oerhört kunniga inom detta område.
Jörgen Kernell, arbetschef, Svevia.
Svevia utför uppdrag i både stora och små vägmiljöer. Här är det små parkvägar och planteringar som ska tas hand om för stadsdelens invånare att njuta av och för det har vi personal med kompetens för just parkmiljöer.
Christina Sandin, arbetschef, Svevia.
Vägförstärkningar är en mycket viktig åtgärd för den här typen av vägar. En vägkonstruktion håller inte för evigt utan behöver skötas om och ibland helt göras om.
Mattias Broström, arbetschef
En rörbro är en stor plåttrumma som går under vägen för att leda ett vattendrag genom en vägkonstruktion. Att det heter bro beror på att de är minst två meter i diameter, men som trafikant upplever man det som en trumma.
Anna Dahlbäck, projektchef
Samtidigt som vi åtgärdar och förbättrar trafiksäkerheten ska vi också passa på att uppdatera delar av VA-nätet som finns under vägen och lägga på ny asfalt.
Mattias Broström, arbetschef
Under arbetets gång kommer framkomligheten att påverkas, men vi kommer att göra allt vi kan för att berörda trafikanter ska kunna ta sig fram på ett smidigt sätt.
Anna Dahlbäck, projektchef
Ökningen beror på att vi under årets första kvartal varit framgångsrika i Trafikverkets upphandling av basunderhåll, samt att vi har vunnit ett antal större anläggningsprojekt och beläggningsuppdrag.
Torbjörn Torell, vd och koncernchef
Nu är det tredje gången på raken som vi vinner uppdraget från Danderyd kommun. Det är jätte roligt.
Nils Balstedt, arbetschef, Svevia.
Uppdraget är en del i Piteåkommuns arbete med att byta ut ett ålderstiget VA-nät.
Mattias Broström, arbetschef, Svevia,
Vårt nya asfaltverk i Läggesta drivs till största del med gasol vilket minskar koldioxidutsläppen vid tillverkningen. Det kompletterar vårt asfaltverk på Arlanda och gör också att vi kan minska miljöbelastande transporter genom Stockholm.
Joachim Jansson, platschef
Vi är tacksamma och har en lysande framtid till mötes då det innebär att vi ska fortsätta och fullfölja det arbete vi gjort under sex års tid
Björn Johnsson, arbetschef, Svevia.
Det känns väldigt positivt. Det är en stor arbetsplats eftersom vi redan bedriver tre driftområden från Uddevalla,
Björn Johnsson, arbetschef, Svevia.
Vi ser fram emot att starta upp arbetet med att göra vägarna i Luleå driftområde framkomliga.
Mattias Broström, arbetschef, Svevia.
Vi ska förstärka vägen genom att påföra nytt bärlager och beläggning
Mattias Broström, arbetschef
Vi har varit med och anlagt hela eller delar av alla de nya bostadsområdena som växt fram i Umeå under de senaste åren.
Mikael Gerklev, arbetschef
Jag är mycket glad över att Nils Balstedt tar över ansvaret för arbetschefsområde Stockholm Norr och att vi samtidigt kan visa att det finns karriärmöjligheter i Svevia.
Olle Öberg, chef division Drift
– För drift och anläggningsbranschen är Blekinge en intressant marknad. Vi ser stora möjligheter med det nya kontraktet.
Pär Edgren, arbetschef
Vi är väldigt glada över att ha vunnit uppdraget och det är roligt att få vara med och utveckla kollektivtrafiken i Stockholm. Denna typ av entreprenad passar oss mycket bra och vi kommer att nyttja flera kompetenser inom bolaget.
Håkan Nyman, arbetschef
Vi är mycket nöjda med samarbetet hittills med Svevia.
Mats Gyllklint, byggchef på Kraftö
Dammsäkerhetshöjande åtgärder har under de senaste 15 åren varit en mycket intressant marknad för entreprenadbranschen.
Öivind Petersson, arbetschef
Västerbottens inland är stort och infrastrukturen gles. Därför är det viktigt att de vägar som finns fungerar på ett tillfredställande sätt.
Mikael Gerklev, arbetschef
Åtgärderna innebär att vi måste gräva ur vägen, ta bort stenblock som skapar ojämnheter i vägen och byta ut vägtrummor.
Mikael Gerklev, arbetschef
Dan Hellenberg, entreprenadchef
– Vårt uppdrag bidrar till förnyelsebar energi och ger jobb till Norrbotten.
Vännäs och Norsjö är strategiskt viktiga områden som binder ihop två intressanta marknader, den vid kusten och den i Västerbottens inland.
Mikael Gerklev, arbetschef
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp