Dela

Om oss

Post- och telestyrelsen, PTS, bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Med elektronisk kommunikation avses telefoni, Internet och radio. Myndigheten arbetar för långsiktig konsumentnytta, långsiktigt hållbar konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation. Läs mer på www.pts.se.Prenumerera på nyheter och blogginlägg från PTS. Läs mer på www.pts.se/prenumerera.

Kontakt

 • Peter Ekstedt

  Presschef


  08-678 5705
 • Citat

  Konsumenterna fortsätter använda mer och mer data i sina mobiler. Det innebär att förväntningarna på mobilnätens täckning och kapacitet fortsätter öka vilket i förlängningen pekar på ett behov av mer tillgängligt radiospektrum som kan ge fortsatt utbyggnad av näten.
  Catarina Wretman, tf. generaldirektör för PTS
  Den här appen är ett tydligt och bra exempel på hur informations- och kommunikationsteknik förbättrar möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att få tillgång till information som förut varit begränsad. Privatliv möjliggör att fler unga kan ta del av sex- och samlevnadsundervisningen och få svar på frågor kring relationer och sexualitet. Även pedagogerna i särskolan kommer lättare kunna arbeta med frågor kring jämställdhet, relationer, sexualitet och pubertet.
  Peter von Wowern, chef för enheten inkluderande it och telefoni på PTS.
  Ip-baserade tekniker är nu vanligast både för telefoni- och bredbandstjänster, och användningen av tjänsterna fortsätter öka. Det är en positiv utveckling där stark efterfrågan och fortsatta investeringar går hand i hand.
  Catarina Wretman, tf. generaldirektör för PTS
  Att ha tillgång till varierade fritidsaktiviteter är något som alla borde ha rätt till. På grund av ett glapp mellan behov och utbud så har inte alla samma valmöjligheter idag. Många aktiviteter kan till exempel inte tillgodose behoven som personer med funktionsnedsättning har ännu. Därför är vi glada över de projekt som vi utsett som vinnare i PTS senaste innovationstävling som alla har potential att utöka möjligheterna till en mer varierad fritid för fler.
  Catarina Wretman, PTS ställföreträdande generaldirektör
  - Med den här tävlingen vill vi visa på att det går att nå bättre resultat genom att utgå från användarna och deras mångfacetterade behov när nya lösningar eller webbplatser tas fram. Internet är en stor källa till information och en oändlig arena för digitala möjligheter. Därför finns även alla möjligheter att hitta smarta lösningar som fungerar för de individuella behov vi alla har.
  Catarina Wretman, tillförordnad generaldirektör på PTS
  Det är roligt att se att vi har ett så bra prisläge i Sverige. Utifrån min bedömning har vår väl avvägda reglering bidragit till detta. Den skapar förutsättningar för god konkurrens och investeringar som i sin tur leder till prisvärda erbjudanden till konsumenter. Därför har PTS regleringsarbete en viktig roll även fortsättningsvis.
  Göran Marby, generaldirektör Post- och telestyrelsen
  Det är väldigt positivt att allt fler är nöjda med täckningen i mobilnäten – men det behövs ytterligare förbättringar, inte minst bättre mobilt bredband på landsbygden. PTS arbetar just nu med att utforma täckningskravet för nästa tilldelning av frekvenser, och där kommer vi att kräva att det byggs täckning i områden där det inte fungerar att ringa eller använda internet med tillräcklig kapacitet.
  Göran Marby, generaldirektör Post- och telestyrelsen
  - Att köpa och sälja saker via internet är en stor marknad idag. Utbudet är enormt och konkurrensen hög. Vi är glada över att kunna vara med och påverka så fler kan få tillgång till möjligheten att handla via internet, till exempel tack vare våra vinnare i den här tävlingen. De e-handelsaktörer som väljer att använda lösningar och teknik som gör dem mer tillgängliga för alla kommer att klara sig bättre i konkurrensen.
  Göran Marby, generaldirektör Post- och telestyrelsen
  - Vi kan i rapporten se att allt fler svenskar vill ha snabbt bredband, både fast och mobilt. Anledningen är en växande efterfrågan på tjänster som nås via internet, främst filmtittande. Det bådar gott inför den fortsatta utbyggnaden av snabbt bredband i Sverige.
  Göran Marby, generaldirektör PTS
  - Operatörerna bygger nu ut 4G-näten, även i glest befolkade områden. Vi har dessutom ställt täckningskrav i 800 MHz-bandet och kommer att göra det i 700 MHz-bandet. Vår bedömning är att operatörernas utbyggnad och våra täckningskrav kommer att skapa mobiltäckning på många platser som skulle vara aktuella för samhällsmaster.
  Sara Andersson, chef för avdelningen för samhällsfrågor på PTS.
  En stark efterfrågan är nyckeln till fortsatt utbyggnad och därför är det glädjande att allt fler vill ha snabbare bredband i hemmet och för mobil användning.
  Göran Marby, generaldirektör PTS
  Många föräldrar ägnar stor energi åt att få sin vardag att fungera och föräldrar med funktionsnedsättning kan möta särskilda utmaningar. PTS tionde innovationstävling har nu femton vinnare som ska arbeta vidare med projekt som kommer att förenkla vardagen för föräldrar, med eller utan funktionsnedsättning.
  Göran Marby, generaldirektör PTS
  Möjligheten att handla via internet innebär tillgång till ett större utbud för de flesta av oss. Särskilt för de som har svårt att ta sig till och från fysiska butiker eller kanske inte vill besöka affärer av andra skäl. Tack vare en e-handel i ständig utveckling ökar hela tiden utbudet och valmöjligheterna för de enskilda kunderna. Nu är det dags att vi river onödiga hinder som gör att vissa inte har tillgång till det här utbudet. E-handelsplatser behöver fungera på ett bra sätt för oss alla, oavsett vilken funktionsförmåga vi har.
  Göran Marby, generaldirektör Post- och telestyrelsen
  Det lokala engagemanget är väldigt viktigt för bredbandsutbyggnaden. Det ihop med bredbandsstödet har uppenbarligen gett effekt - vi kan i rapporten se att fiber dras fram till allt fler på landsbygden, vilket är glädjande. Och jag tror att siffran kommer att öka kraftigt under kommande år med tanke på de 3,25 miljarder som regeringen avsatt för bredbandsutbyggnad på landsbygden.
  Göran Marby, PTS generaldirektör
  Vi ser en positiv utveckling av täckningen i landet och flera operatörer har aviserat att utbyggnaden av mobila bredbandsnät kommer att fortsätta. PTS fortsätter sina ansträngningar för att se till att hela landet ska ha tillgång till bra tjänster, bland annat genom frekvenstilldelning, dialoger på regional nivå och uppföljning av täckningskrav.
  Göran Marby, PTS generaldirektör
  Vi strävar efter att digitaliseringens möjligheter ska kunna utnyttjas av alla. Då behöver till exempel kommunikationskanaler in och ut från företag och organisationer bli mer tillgängliga. Vilken funktionsförmåga man har ska inte vara en faktor som påverkar möjligheterna att få kontakt och hjälp. De projekt som får finansiering i och med vår nionde innovationstävling syftar alla till att göra det lättare att nå och bli nådd, säger Göran Marby.
  Göran Marby, generaldirektör PTS
  - Det är glädjande att se att konsumenternas efterfrågan på fiber ökar snabbt, och att investeringarna i moderna bredbandsnät fortsätter. Såväl efterfrågan som investeringarna gör Sverige till ett föredöme för många länder inom EU.
  Göran Marby, generaldirektör PTS
  Det görs en del insatser för att underlätta vardag, och lek för den delen, för barn med funktionsnedsättning. Till exempel hade vår innovationstävling fokus på det under 2013. Men det finns väldigt få insatser som gjorts för föräldrar med funktionsnedsättning. Det kan vara svårt nog att få ihop allt det praktiska för vilken förälder som helst. Att det då ska vara extra krångligt för vissa är onödigt. Därför handlar vår nya innovationstävling om att förenkla så mycket som möjligt för alla föräldrar, oavsett deras funktionsförmåga.
  Göran Marby
  Konsumenterna fortsätter uppenbarligen att efterfråga snabbt bredband, vilket ger den här världsunika utvecklingen år efter år. Den leder förhoppningsvis till fortsatt utbyggnad vilket kommer alla till godo: konsumenterna, marknadsaktörerna och Sverige som it-nation.
  Göran Marby, generaldirektör
  Vår ambition och förhoppning är att de projekt vi finansierar kan bidra till att minska hindren och öka möjligheterna så att fler kan ta del av arbetsmarknaden på lika villkor.
  Göran Marby
  - Digitala kommunikationskanaler och tjänster ersätter allt mer tidigare sätt att få information och hjälp. Det gäller att få med alla på det nya tåget – oavsett vilken funktionsförmåga de har. Då behövs det fler och bättre lösningar som är tillgängliga för alla.
  PTS generaldirektör Göran Marby.
  Förutom utbyggnad av LTE så har även utbyggnad av fiber och VDSL bidraget till årets resultat. Förra året hade 53 procent av alla hushåll och företag tillgång till 30 Mbit/s och nu ligger siffran på nästan 75 procent, vilket är en fantastisk utveckling.
  Göran Marby, PTS generaldirektör
  - Nu för tiden använder vi internet via bredband inte bara hemma eller på jobbet utan också på andra platser, till exempel på tåget, i skogsbruket eller i skidspåret. För att få till tillräcklig kapacitet och täckning har arbetsgruppen sett att det inte bara är ett problem som behöver lösas, eller en aktör som sitter på lösningen. Därför behövs bättre koordinering mellan de som bygger näten och de som är beroende av infrastrukturen.
  PTS generaldirektör Göran Marby
  Vår ambition och förhoppning är att de projekt vi finansierar kan bidra till en mer utvecklande skolgång och meningsfull fritid för barn och unga med funktionsnedsättning.
  Göran Marby, generaldirektör för PTS.
  Det är tydligt att konsumenterna tänker på ett annat sätt i dag än för några år sedan. Att själva mobilen blir allt viktigare när vi byter operatör ställer helt nya krav på branschen
  Göran Marby, generaldirektör PTS
  – Det är ingen slump att genombrottet för 4G skett i år. Efterfrågan på mobila bredbandstjänster är stark, de nya snabbare näten byggs ut och många av de senaste modellerna av smarta mobiler klarar att koppla upp sig via 4G, säger Göran Marby, generaldirektör på PTS.
  Göran Marby, generaldirektor
  − Vår förhoppning är att vi ska få många intressanta förslag på it-lösningar som kan bidra att fler kommer in på arbetsmarknaden. Vi välkomnar också förslag som underlättar kollektivt resande.
  Göran Marby, generaldirektör för PTS
  Konsumenterna efterfrågar allt snabbare bredband, och operatörerna lanserar allt fler abonnemang via fiber och 4G. Det bådar gott för konsumenterna, branschen och Sverige som it‑nation
  Göran Marby, generaldirektör för PTS
  - Konsumenterna ska få det de förväntar sig och betalar för. Och ju bättre information konsumenterna har, desto lättare blir det för dem att fatta välgrundade beslut.
  Sara Andersson, chef för PTS konsumentmarknadsavdelning.
  Ett krav från EU på information om mobiltelefoners mottagaregenskaper skulle underlätta för konsumenter att kunna göra medvetna val av telefon utifrån deras behov.
  Göran Marby, generaldirektör PTS
  Vår ambition och förhoppning är att de projekt vi finansierar ska resultera i produkter och tjänster som annars inte skulle ha existerat. It-lösningar som gör att fler människor kan ta del av det stora utbudet av medietjänster.
  PTS generaldirektör Göran Marby
  Vår förhoppning är att vi ska få många intressanta förslag på it-lösningar som kan bidra till en mer utvecklande skolgång och meningsfull fritid för barn och unga med funktionsnedsättning. Vi välkomnar också förslag som kan stärka målgruppens trygghet på internet.
  PTS generaldirektör Göran Marby
  - Den snabba utbyggnaden av bredband via 4G är ett tecken på gott investeringsklimat och fortsatt stark efterfrågan på bredbandstjänster. Det är särskilt glädjande att utbyggnaden på landsbygden går så snabbt,
  Göran Marby, generaldirektör för PTS
  – Det är glädjande att så många myndigheter väljer att införa IPv6 och därmed framtidssäkra sin datakommunikation. IPv6 är viktigt för att garantera fortsatt tillgänglighet mellan medborgare och myndigheter. Det kan till exempel handla om svenskar som bor i utlandet och som behöver ha kontakt med myndigheter i Sverige. IPv6 säkrar också att svenska myndigheter i fortsättningen kan kommunicera med olika aktörer i andra länder.
  Göran Marby, PTS generaldirektör
  − Det är roligt att återigen ge stöd till projekt som bidrar till att personer med funktionsnedsättningar kan använda it för att underlätta sin vardag. Vår förhoppning är att de lösningar som skapas ska göra det lättare för människor att planera, strukturera och organisera sin tillvaro, säger Göran Marby, PTS generaldirektör.
  Göran Marby, PTS generaldirektör
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp

  Prenumerera

  Multimedia

  Rss